Tue, 07 Jun 11

PROGRAMM TAL-FESTA TITULARI TAL-QALB TA' GESU' INKURUNAT GHAS-SENA 2011

Il-Gimgha 10 ta’ Gunju - Is-Seba’ Gimgha tal-Qalb ta’ Gesù

7:30am    Tibda gurnata Adorazzjoni Ewkaristika.

4:00pm    Nofs siegha Adorazzjoni Ewkaristika ghat-tfal.

6:00pm    Talba tar-Ruzarju.  Talb ta’ Riparazzjoni. Kurunella. Talba tal-Ghasar.

7:00pm    Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-kappillan Dun Joseph Bajada bis-sehem tal-Fontanin li joqghodu barra mill-parrocca.  Jippriedka Dun Daniel Xerri, Rettur tas-Seminarju. Il-kant ta’ din il-liturgija jkunu animati mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea.

7:45pm    Hrug tal-istatwa tal-Qalb ta’ Gesù min-nicca fost kant u talb tal-gemgha.  Issir gabra ghall-ispejjez li jsiru fil-knisja ghall-festa.  Barka Sagramentali.  Bibita ghal kulhadd fuq iz-zuntier.

9:00pm    Quddiesa.

Is-Sibt 11 ta’ Gunju

7:45pm    Velja Djocesana ta’ Ghid il-Hamsin fil-parrocca ta’ San Pietru u San Pawl fin-Nadur.

Il-Hadd 12 ta’ Gunju - Tifkira Solenni tal-Migja tal-Ispirtu s-Santu

10:30am    Quddiesa li fiha tigi mghotija l-Ewwel Tqarbina lit-tfal.  L-innijiet ta’ din il-liturgija jkunu animati mill-grupp tal-kitarri “Qlub Ferhana Fontanin”.

4:00pm    Talba tar-Ruzarju u Kurunella.  Barka Sagramentali.

4:30pm    Quddiesa ghat-tfal kollha tal-parrocca mmexxija mis-sacerdot novell  Dun Krystof Buttigieg.”

5:30pm    Festa tfal fuq iz-zuntier organizzata mill-parrocca bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Fontana.

It-Tnejn 13 ta’ Gunju

6:30pm    Talba tar-Ruzarju.  Kurunella.  Barka Sagramentali.

7:00pm    Koncelebrazzjoni mmexxija mill-kappillan Dun Joseph Bajada li ghaliha huma mistiedna dawk kollha li huma involuti fl-organizzazjoni tal-festa.  Dritt wara l-Quddiesa tigi inawgurata fil-knisja l-wirja “Mitt Sena Parrocca, Mitt Sena Qrib Darek”.

It-Tlieta 14 ta’ Gunju

6:30pm    Talba tar-Ruzarju.  Kurunella.  Barka Sagramentali.

7:00pm    Quddiesa mexxija mill-kappillan ta’ Kercem Dun Brian Mejlaq, Responsabbli Djocesan tal-Abbatini, li fiha ssir il-vestizzjoni ta’ tlett abbatini godda. 

8.00pm    Barbikju fuq iz-zuntier.

L-Erbgha 15 ta’ Gunju - L-Ewwel Jum tat-Tridu

6:30pm    Talba tar-Ruzarju.  Kurunella. 

7:00pm    Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mis-sacerdot novell Dun Trevor Sultana. Jippriedka Mons Carmel Gauci.  Ghal din il-Quddiesa huma mistiedna b’mod partikulari l-gharajjes li qed ihejju ruhhom ghaz-zwieg u l-koppji bil-familji taghhom li din is-sena qieghdin jiccelebraw il-25 jew il-50 anniversarju mit-tieg taghhom.  Wara l-koncelebrazzjoni titkanta l-Antifona u tinghata l-Barka Sagramentali mill-istess sacerdot novell.  Il-kant ta’ din il-liturgija jkun animat mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea. 

Il-Hamis 16 ta’ Gunju - It-Tieni Jum tat-Tridu

6:30pm    Talba tar-Ruzarju.  Kurunella.  Barka Sagramentali.

7:00pm     Quddiesa ta’ Radd il-Hajr ghad-don tas-sacerdozju mmexxija mis-sacerdot novell Dun Franklin Vella.  Jippriedka Mons Carmel Gauci.  Wara l-koncelebrazzjoni tinghad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tinghata l-Barka Sagramentali mill-istess sacerdot novell.  Fi tmiem ic-celebrazzjoni jsir il-bews tal-idejn ikkonsagrati ta’ Dun Franklin Vella li ghal dawn l-ahhar sentejn kien qed jaghmel esperjenza pastorali fil-parrocca tal-Fontana.  Il-kant ta’ din il-liturgija jkun animat mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea.  Wara l-Koncelebrazzjoni jsir festin tal-okkazjoni fuq iz-zuntier.

Il-Gimgha 17 ta’ Gunju -     It-Tmien Gimgha tal-Qalb ta’ Gesù

                         It-Tielet Jum tat-Tridu

7:30am    Tibda gurnata Adorazzjoni Ewkaristika.

4:00pm    Nofs siegha Adorazzjoni Ewkaristika ghat-tfal


6:00pm    Talba tar-Ruzarju.  Talb ta’ Riparazzjoni.  Kurunella.  Talba tal-Ghasar.

7:00pm    Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mis-sacerdot novell Patri Stephen Magro OFM.  Jippriedka Mons Carmel Gauci. Ghal din il-Quddiesa huma mistiedna b’mod partikulari l-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika, tal-Legjun ta’ Marija, tal-Komunità Ewkaristika u dawk kollha li jaghmlu xi hidma volontarja fi hdan il-parrocca.  Wara l-koncelebrazzjoni titkanta l-Antifona u tinghata l-Barka Sagramentali mill-istess sacerdot novell.  Il-kant ta’ din il-liturgija jkun animat mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea. 

9:30pm    Il-banda Ite ad Joseph tal-Qala takkumpanja dimostrazzjoni bl-        istatwa tal-Qalb ta’ Gesù, li titlaq min-nofs Triq il-Ghajn ghal quddiem il-knisja.  Wara tesegwixxi programm muzikali fuq iz-zuntier.

11:30pm      L-istatwa tal-Qalb ta’ Gesù titella’ fuq il-pedestall ta’ quddiem il-knisja fost il-kant tal-innu popolari.

Is-Sibt 18 ta’ Gunju - Lejlet il-Festa Titulari
It-tmintax l-anniversarju tal-inkuruanzzjoni tal-inkwadru titulari

10:00am    Koncelebrazzjoni mmexxija mis-sacerdoti novelli Dun John Mejlaq, Dun Samuel Grech u Dun Franklin Vella li fiha jamministraw  is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda.  Fi tmien il-Quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum, l-innu ta’ Radd il-Hajr lil Alla.

6:00pm    Il-fratellanza tohrog mill-knisja parrokkjali u tibqa’ sejra ghall-kappella tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Gesù.

6:15pm    Mill-kappella tas-Seminarju Magguri,  Mons Ruzar Borg imexxi Translazzjoni solenni bir-relikwija tas-Salib Imqaddes lejn il-knisja parrokkjali tal-Fontana. Jakkumpanjaw din it-translazzjoni xi kappillani u vicijiet li fl-imghoddi servew fil-parrocca tal-Fontana, kif ukoll il-kavallieri tas-Santu Sepulkru.   Matul it-triq tinghad il-litanija tal-Qalb  ta’ Gesù.  Hekk kif it-Translazzjoni tidhol fil-knisja parrokkjali titkanta l-Antifona.

6:40pm    Kant tal-Ewwel Ghasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Gesù.

7:00pm    Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-E.T. Mons Arcisqof Tommaso Caputo, Nunzju Apostoliku ghall-Malta. Fi tmiem il-Quddiesa tinqara l-Barka Apostolika fl-okkazjoni tal-mitt sena mit-twaqqif tal-parrocca tal-Fontana, mahruga mill-Elemozinerija tal-Vatikan. Ghal din il-Quddiesa huma mistiedna b’mod partikulari l-membri tal-kunsill parrokkjali, tal-kummissjoni liturgika parrokkjali u dawk kollha li jaqdu f’xi ministeru parrokkjali.   Il-kant ta’ din il-liturgija jkun animat mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea. 

9:30pm    Il-banda La Stella tar-Rabat, tibda marc minn Triq Ghajn Tuta li jkompli tul Triq Sptar San Giljan, Triq Santa Dminka, Triq il-Kappillan Hili u Triq il-Ghajn.  Hekk kif tasal quddiem il-knisja, ghall-habta tal-11:30 ta’ billejl, l-istess banda ddoqq l-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Gesù, versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u muzika tas-Surmast Mro. Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli.

Il-Hadd 19 ta’ Gunju - Jum il-Festa Titulari tal-Fontana

Quddies:  6:00am, 7:00am.

9:00am    Koncelebrazzjoni pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario      Grech, flimkien mal-kleru u sacerdoti hbieb tal-parrocca.  Jiehdu sehem il-kavallieri tas-Santu Sepulkru. F’dan il-pontifikal sollenni ser tigi ezegwita ghall-ewwel darba l-Quddiesa b’erba’ vucijiet Fons Vitae, kompozizzjoni ta’ Maestro John Galea, f’gheluq il-mitt sena mit-twaqqif tal-parrocca tal-Fontana. Il-kant ta’ din il-liturgija jkun     animat mill-Chorus Urbanus mmexxi mill-istess Maestro John Galea. 

Quddies:  11:30am, 5:30pm.

6:30pm    Kant tat-Tieni Ghasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Gesù.

7:30pm    Hrug tal-istatwa devota tal-Qalb ta’ Gesù u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Gesù.  Purcissjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone bis-sehem tal-banda La Stella tar-Rabat.

8:00pm    Il-banda Prekursur tax-Xewkija tibda marc minn Triq il-Kappillan Hili ghall-quddiem il-knisja, fejn imbaghad l-istess banda tesegwixxi programm muzikal fuq iz-zuntier sad-dhul tal-purcissjoni.

10:00pm    Dhul tal-purcissjoni u Barka Sagramentali. Il-kant ta’ din il-liturgija jkun animat mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea. 

10:30pm    Il-banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marc brijuz li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Gesù, jghaddi ghal Triq il-Ghajn u jeqaf quddiem il-knisja.

It-Tnejn 20 ta’ Gunju

7:30pm    L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jiltaqa’ l-ewwel ma’ dawk li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof imbaghad mal-parrinijiet u l-genituri taghhom.

6.30pm    Talba tar-Ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm    Quddiesa.

It-Tlieta 21 ta’ Gunju

4:00pm    Party ghat-tfal kollha li rcevew l-Ewwel Tqarbina fis-sala parrokkjali. 

L-Erbgha 22 ta’ Gunju - Festa tas-Sejha tal-Madonna lil Karmni Grima

4:00am    Pellegrinagg bil-mixi lejn is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu.

5:00am    Koncelebrazzjoni Solenni fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu.

Il-Hamis 23 ta’ Gunju

5:30pm    Fil-knisja katidrali, l-E.T. Mons Isqof Mario Grech jordna zewg djakni;  Mark Bonello mix-Xaghra u Daniel Grech minn ta’ Kercem li bejn 2006 u 2008 ghamel esperjenza pastorali fil-parrocca tal-Fontana.

8:00pm    Wine&Pizza fuq iz-zuntier.
   
Il-Gimgha 24 ta’ Gunju - Id-Disa’ Gimgha tal-Qalb ta’ Gesù 
                     Solennità tat-Twelid ta’ San Gwann Battista

7:30am    Tibda gurnata Adorazzjoni Ewkaristika.

4:00pm    Nofs siegha Adorazzjoni Ewkaristika ghat-tfal.

6:00pm    Adorazzjoni Ewkaristika animata, Talba tar-Ruzarju u Kurunella

7:00pm    Koncelebrazzjoni mmexxija mis-sacerdot novell Dun Simon Cachia, Jippriedka Dun Daniel Xerri, Rettur tas-Seminarju.

9.00pm    Quddiesa

Is-Sibt 25 ta’ Gunju

6:30pm    Talba tar-Ruzarju u Kurunella.       

7:00pm    Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Isqof Mario Grech li fiha jamministra s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof. Il-kant ta’ din il-liturgija jkun     animat mill-Chorus Urbanus mmexxi mill-istess Maestro John Galea. 

Il-Hadd 26 ta’ Gunju - Solennità tal-Gisem u d-Demm ta’ Kristu

10:30am      Quddiesa li ghaliha huma mistiedna t-tfal u l-genituri taghhom. Dritt wara l-Quddiesa tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament Imqaddes lejn Triq Ta’ Mulejja.  Quddiem il-palm issir il-konsagrazzjoni tal-familji u tinghata l-Barka Sagramentali.  Wara, l-purcissjoni terga’ tidhol lura fil-knisja parrokkjali.

It-Tnejn 27 ta’ Gunju

7:30pm    Nofs Siegha Adorazzjoni animata mill-membri tal-Azzjoni Kattolika.

It-Tlieta 28 ta’ Gunju

7:00pm    Quddiesa ta’ Radd il-Hajr ghad-don tas-sacerdozju mmexxija minn Dun Manuel Curmi f’gheluq il-50 sena mill-ordinazzjoni sacerdotali tieghu.

L-Erbgha 29 ta’ Gunju - Solennità ta’ San Pietru u San Pawl
                     L-Ewwel Jum tal-Kwaranturi

Quddies:    5:45am; 6:30am; 7:00am.

7:30am    Ftuh Solenni tal-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Kwaranturi.

11:30am    Quddiesa.

12:00pm    Tkompli l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Kwaranturi.

5:30pm    Talba tar-Ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

6:00pm    Quddiesa.

Il-Hamis 30 ta’ Gunju - It-Tieni Jum tal-Kwaranturi

7:30am    Tkompli gurnata Adorazzjoni Ewkaristika tal-Kwaranturi.

7:00pm    Quddiesa ta’ Radd il-Hajr ghad-don tas-sacerdozju mmexxija minn Dun George Vella f’gheluq il-50 sena mill-ordinazzjoni sacerdotali tieghu.

8:30pm    Quddiesa u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika animat mill-Moviment Ewkaristiku Ghawdxi li tintemm b’Quddiesa ohra f’nofs il-lejl.

Il-Gimgha 1 ta’ Lulju - Jum Dinji tal-Qdusija tas-Sacerdoti
                 Solennità Liturgika tal-Qalb Qaddisa ta’ Gesù

Quddies:  5:30am; 6:15am; 7:00am; 7:45am.

8:30am    Talb tat-Tifhir ta’ Sbih il-Jum u tkompli gurnata Adorazzjoni Ewkaristika tal-Kwaranturi animata minn diversi gruppi tal-parrocca.

11:30am    Quddiesa.

12:00pm    Tkompli l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Kwaranturi.

5:00pm    Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegha Adorazzjoni ghas-sacerdoti     kollha u d-djakni tad-Djocesi.

6:30pm    Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Il-kant ta’ din il-liturgija jkun animat mill-Chorus Urbanus mmexxi minn Maestro John Galea.  Wara l-Koncelebrazzjoni tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament Imqaddes. Matul il-purcissjoni isiru diversi waqfiet li fihom tinghata l-Barka Sagramentali, issir il-konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Gesù u jitkanta l-Innu ta’ Radd il-Hajr, Te Deum, f’gheluq il-Kwaranturi.

9:00pm    Quddiesa.