Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Programm tal-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta' Ġesu Inkurunat


Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju: Jum il-Fontanin Id-Disa ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù

7:00am Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni solenni.

4:00pm Adorazzjoni għat-tfal.

6:30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mill-Kappillan il- Kan John Muscat bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast John Galea.

7:45pm Ħruġ tal-Istatwa Majestuża tal-Qalb ta’ Ġesù min-niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 28 ta’ Mejju: Jum il-Familja

9:00am Quddiesa għat-tfal kollha f’għeluq l-istaġun tad-Duttrina, bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin”, jingħataw premji għall-aħjar attendenza, u wara l-Quddiesa ninkurunaw lill-Madonna bħala Regina tassema u l-art f’dan x-xahar ta’ Mejju iddedikat lilha.

6:30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm Quddiesa għall-familji kollha mill-Kappillan Dun John Muscat animata minn Ermeline Dingli u Chris Galea, li fiha l-Kappillan jagħti ċ-Ċertifikati lill-għarajjes li lestew il-kors ta’ tħejjija taż-Żwieġ u jġeddu l-wegħdiet taż-Żwieġ lil dawk preżenti li qed jiċċelebraw il- 25, 30, 40 u 50 sena anniversarju miż-Żwieġ tagħhom. Tingħata tifkira.

 

Il-Ħadd 29 ta’ Mejju: Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’

Kristu (Corpus Christi) - Jum L-Ewkaristija

10:30am Quddiesa solenni fi fiha l-Kappillan Kan John Muscat jamministra s-Sagrament tal-

Ewkaristija, tal-Ewwel Tqarbina lil tlettax ċkejknin tagħna, animata mill-Kor Chorus Urbanus. Se jsir party għat-tfal kollha tal-Preċett u familijari nhar is-Sibt 4 ta’ Ġunju

mill-10am sa nofsinhar fis-Sala Parrokkjali.

4:30pm Quddiesa, Kurunella u Barka Sagramentali solenni.

 

L-Erbgħa 1 ta’ Ġunju: L-ewwel Jum tal-Kwaranturi u jibda l-Ġublew tal-Ħniena għas-Saċerdoti

7:00am Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni solenni

6:45pm Rużarju.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija u jippriedka Fr. Norbert Bonavia MSSP, rettur tad-Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ, Għawdex. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina. Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tal-Kwaranturi u t-Tieni

Jum tal-Ġublew tal-Ħniena għas-Saċerdoti

7:00am Quddiesa u wara tibda ġurnata adorazzjoni solenni.

6:45pm Rużarju.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija u jippriedka Fr. Norbert Bonavia MSSP, rettur tad-Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-BarkaSagramentali minn Mons. Salv Tabone. Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

8:30pm Quddiesa ċċelebrata minn Mons. Rużar Borg u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li

tagħlaq b’quddiesa f’nofsillejl li twassalna għas-Solennita’ Liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù.

 

Il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju: Solennita’ Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù - Ġublew għas-Saċerdoti

Jum Dinji tal-Qdusija tas-Saċerdoti

Qrar Mill-5:30am sat-8:00am, Is-Saċerdot ikun disponibli kwarta qabel u kwarta wara

kull quddiesa għall-qrar. Matul il-ġurnata l-Kappillan ikun disponibbli għall-qrar, imbagħad mis-6:00pm ‘l quddiem ikun hemm Saċerdoti barranin għall-qrar.

Quddies Illum fil-quddies kollu 5:45am; 7:00am; 11:30am isir ħsieb qasir fuq il-Qalb ta’ Ġesù

7:30am Tibda ġurnata Adorazzjoni solenni.

8:30am Mons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju Minuri u wara ssir purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes lejn is-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

10:15am Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Gozo College (Skola Primarja tal-Vajringa), u wara quddiesa fis-GĦAJN IL-Santwarju tagħna għalihom fl-okkażjoni tal- Eucharistic day.

5:00pm Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-

Djoċesi f’egħluq il-Ġublew għas-Saċerdoti.

6:30pm Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mil- E.T. Mons Isqof Mario Grech. Il-Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vuċijiet “In Fractione Panis” kompożizzjoni u direzzjoni ta’ Mro Dr John Galea. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes immexxija mill-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi il-Kan. Tarcies Camilleri. Matul il-purċissjoni jsiru diversi waqfiet li fihom tingħata l-Barka Sagramentali. Issir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Ġesù u jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa.

9:00pm Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 4 ta’ Ġunju: Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija

9:00am Quddiesa għat-tfal kollha u wara t-tfal tal- Preċett, il-familjari u ħbiebhom ser jkollhom Party flimkien fis-Sala Parrokkjali sa nofsinhar,biex jfakkru din il-ġurnata għażiża għalihom.

4:30pm Pellegrinaġġ għall-Parroċċa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija ta’ Burmarrad, Malta li hi ġemellata spiritwalment mal-parroċċa tagħna, fejn il-Kappillan Kan John Muscat imexxi quddiesa fil-Festa Liturġika tal-parroċċa tagħhom. Nitilqu mal-vapur tal-5:00pm.

Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju: Jum it-Tfal tal-Parroċċa

8.30am Quddiesa trasmessa fuq Radjo RTK mill-parroċċa.

4:30pm Quddiesa ta’ ringrazzjament bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” tal-parrocca mmexxija minn Sr Guza Cardona u wara ssir Festa Tfal, animata mil-balloon modeling, bouncing castles, logħob,attivitajiet u Party fuq iz-zuntier organizzata mill-parroċċa bil-partiċipazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana.

 

Il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju: Jum ż-Żgħażagħ

6:30pm Rużarju u Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni mmexxija mill-Kappillan Kan. John Muscat animata mill-grupp talkitarri

“Qlub Ferħana Fontanin” tal-parroċċa.Mistednin dawk kollha li huma parti millorganizzazzjoni tal-festa.

8:00pm Bar-B-Q kbir, Entertainment u Tombla ta’ €150 b’risq il-Festa fuq iz-zuntier.

 

Is-Sibt 11 ta’ Ġunju: Jum l-Adolexxenti

7:00pm L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-Adoloxxenti mill-parroċċa tagħna. Janima l-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” taħt id-direzzjoni ta’ Sr Ġuża Cardona.

8:00pm Get together ta’ divertiment għall-Adolexxenti u żgħażagħ kollha mil-Kummissjoni żgħażagħ

Fontanin fis-Sala Parrokkjali.

 

Il-Ħadd 12 ta’ Ġunju

7:00pm Serata Mużiko-Letterarja u Inawgurazzjoni tal-Kappella ta’ San Mikiel mill-Iskultura, Dekorazzjoni, Induratura u Pittura. Din hi l-aħħar opra ta’ Arti fil-knisja kollha biex tkun kompluta mill-pittura u dekorazzjoni. Il- Kunċert ġie sponsorjat mil-Uffiċju tal-Kultura għal Għawdex.

It-Tlieta 14 ta’ Ġunju: Jum L-Abbatini

6:30pm Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni mmexxjia mill-Kappillan tal-parroċċa tagħna, il-Kan John Muscat, li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda. Nifirħulhom.

 

L-Erbgħa 15 ta’ Ġunju: L-Ewwel Jum tat-Tridu

Jum il-Katekisti

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella; jippriedka il-Kan Michael Galea, Assistent Direttur ta’Dar Arka, u wara t-tqarbin tingħad Talba għall-Katekisti. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina.Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tat-Tridu

Jum L-Għaqdiet

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone; jippriedka il-Kan Michael Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara t-tqarbin tingħad talba għall-membri tal-għaqdiet fi ħdan il-parroċċa. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Gorg Vella. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ġimgħa 17 ta’ Gunju: It-Tielet Jum tat-Tridu

Jum il-Vokazzjonijiet - Nitolbu għas-Saċerdoti u Reliġjużi

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina; jippriedka il-Kan Michael

Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara t-Tqarbin issir Talba għall-Vokazzjonijiet. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

9:30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ minn Triq Għajn Tuta għal quddiem iz-zuntier minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù mat-toroq talparroċċa.

 

Is-Sibt 18 ta’ Ġunju: Lejlet il-Festa Titulari

Jum l-Anzjani u l-Morda - 23 Anniversarju tal-

Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari

10:00am Konċelebrazzjoni mmexxija minn Kan. Joe Cardona, Kappillan tal-Isptar Ġeneral ta’ Għawdex li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Mistednin dawk ilmorda jew anzjani tal-parroċċa li jistgħu jiġu l-knisja flimkien mar-residenti ta’ Sant’Anna mill-Isptar Ġenerali t’Għawdex u dawk li huma fid-djar tal-Anzjani bħalma hi dik ta’ Pompej u oħrajn. Trasport provdut u jkun hemm ners disponibbli. Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum. Bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

6:30pm Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib Imqaddes, immexxija minn Mons Salv Tabone. Kant tal-Antifona u l-Ewwel Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù, u Barka Sagramentali.Mistednin il-Kavallieri u d-Dami tal-Ordni Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Patri Remiġ Galea ofm Kappillan li fiha jippriedka fuq il-Qalb ta’ Ġesù.

9:30pm Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda marċ minn Triq ta’ Mulejja għal Triq Sptar San Ġiljan għal Triq Santa Duminka, Triq il-Kappillan Ġużepp Hili u Triq il-Għajn. Hekk kif tasal quddiem il-knisja,għall-ħabta tal-11.30pm l-istess banda ddoqq l-innu l-kbir tal-Qalb ta’ Ġesù. Versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli. Wara l-Marc Loghob tan-Nar sinkronizzat mal-Muzika.

11:45pm Wara l-Innu l-Kbir se jittella’ Feature Awdju-Viżiv fuq il-Festa mill-Kummissjoni żgħażagħ Fontanin tal-parroċċa.

12:00pm Titilfux wirja kolossali tal-logħob tan-nar talart mekkanizzat.

 

Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju: Jum il-Festa Titulari tal-Parroċċa

tal-Fontana - Jum il-Benefatturi Hajjin u Mejtin

Quddies 6:00am Il-Vigarju Parrokkjali Dun Gorg Vella u 7:00am Mons Saviour Tabone

9:00am Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof tad-Djoċesi tagħna flimkien mal-Kappillan u l-eks-kappillani, Kleru u saċerdoti ħbieb tal-parroċċa. Patri Marcello Ghirlando ofm jagħmel l-omelija f’ġieħ il-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù. Mistiedna l-Kavallieri u Dami tal-Ordni Papali tas-Santu Sepulkru. F’dan il-Pontifikal solenni, il-Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba’ vuċijiet Fons Vitae,kompożizzjoni u direzzjoni tal-Mro Dr John Galea.

Quddies 11:00am: Fr Charles Cini SDB, u 5:30pm Dun Manwel Cordina

6:30pm Kant tat-Tieni Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’Ġesù mmexxija minn Mons . Saviour Tabone,bin il-parrocca tal-Qalb ta’ Gesu u Monsinjur tal-Katidral.

7:30pm Ħruġ tal-Istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesù u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù. Purċissjoni solenni mmexxija minn Patri Marcello Ghirlando ofm, bis-sehem tal-banda La Stella. Mistiedna l-Kavallieri u d-Dami tal- Qabar ta’ Kristu.

8:00pm Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tibda marċ minn Triq il-Kappillan Ħili għal quddiem il-knisja,fejn imbagħad l-istess banda tesegwixxi programm mużikali fuq iz-zuntier sad-dħul tal-purċissjoni.

10:00pm Dħul tal-purċissjoni, Antifona u Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba.

10:30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ brijuż li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Ġesù,jgħaddi għal Triq il-Għajn u jieqaf quddiem il- Knisja.

 

• In-nar tal-festa hu maħdum mill-kamra tan-nar Madonna tal-Virtù Għarb, Santa Marija tal-Mosta, u Santa Marija tal-Qrendi. Nagħmlu appell biex ħadd ma jersaq lejn l-għelieqi minn fejn isir il-ħruq tan-nar, kemm fil-jiem tal-festa, kif ukoll l-għada tal-festa.

• Matul iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa, l-orkestra u l-kor Chorus Urbanus ikunu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.

 

OPRI ĠODDA fil-KNISJA/DAR PARROKKJALI

• Tikħil, żebgħa, purtieri tal-kamra li tagħti għas-sagristija.

• Tranġar ta’ kmamar u bibien fid-dar parrokkjali.

• Banjar tal-bastun ta’ San Ġużepp bil-fidda.

• Banjar ta’ erba’ fanali (Lanterni) fil-fidda.

• Innu Marċ ġdid “18 ta’ Ġunju” ta’ Mro Ivan Attard.

• Ikompli t-twaħħil ta’ pasta dekorattiva fil-Kappella ta’ San Mikiel.

• Induratura tal-Kappella ta’ San Mikiel.

• Għaxar pitturi kompluta għall-Kappella ta’ San Mikiel.

 

OPRI ĠODDA-ARMAR TA’ BARRA

• Skultura għal 3 pedestalli, fuq disinn ta’ Manwel Grech.Xogħol tad- dilettanti tal-Armar.

• 3 Pavaljuni tad-drapp għat-Triq il-Kappillan Ħili, fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Sfumar ta’ 3 pavaljuni, xogħol Josef Camilleri. Ħjata tad-dilettanti tal-Armar.

• Pavaljun tad-dawl għat-triq ta’ quddiem il-knisja fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Xogħol tad-dilettanti tal-Armar.

• 2 Bandalori tad-drapp, għat-triq ta’ quddiem il-knisja fuq disinn ta’ Manuel Farrugia. Il-Pitturi tal-profeti huma xogħol ta’ Manuel Farrugia, filwaqt li l- isfumar sar min JosefCamilleri. Ħjata tad-dilettanti tal-Armar.

• Alabarda għal fuq il-Bandalori tal-profeti. Disinn ta’ Manuel Farrugia u maħduma minn Johnny Micallef.

• 2 antarjoli tal-injam għall-bandalori tat-triq ta’ quddiem ilknisja.

• Bozoz LED’s għal mal-faccata tal-knisja.

• Mixegħla ġdida bil-bozoz LED’s għat-triq “Ta’ Mulejja’’.

• Bandiera ġdida għal fuq il-maħzen, bil-pittura tal-logo tal- Armar. Disinn u pittura ta’ George James Cutajar Zahra, u ħjata ta’ George Sacco Scerri.

• 4 antarjoli tal-ħadid, għall-pavaljuni ta’ Triq Sptar San Ġiljan.

• Ġew irrestawrati u indurati mill-ġdid il-forom ta’ wieħed mit-Trofej ta’ fuq iż-żuntier.

• Ġew irrestawrati u indurati 3 settijiet ta’ ġmiemel li jiddendlu mal-pavaljuni ta’ Triq il-Għajn

• Manutenzjoni fuq l-arbli tal-bnadar taz-zuntier.

Id-Dilettanti tal-armar jixtiequ jirringrazzjaw


Sacred Heart Fontana Association

Annual Magazine 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Welcome to all members, sponsors, family and friends of the Sacred Heart Fontana Association.

This year marks the 15th year since the beginning of this organisation. I remember it like yesterday when Joe Cassar was asking his familiy and friends to form the Sacred Heart Fontana Association. To be honest it wasn't something i was particulary interested in but with some persudading he convinced me to join him and be part of this great committee that i am so pround to be part of.

A few years later we organised for the Statue of the Sacred Heart of Jesus to be made. We were extremly fortunate that friends of the Association Charlie and Maryanne Schembri wanted to pay for the statue that was made home in Gozo.

We, the committee are extremely grateful for the generosity by Charlie and Maryanne Schembri. Their support from the start has helped shape our committee to what it is today.

Our feast this year commences on Friday the 27th of May with an evening mass at St Mary Mackillop Church. After the mass everyone is welcome to join us for some light refreshments in the school hall behind the church.

On Saturday the 28th we will hold our annual dinner dance at Luxor Convention Centre Corner Sydenham Road and Melton Highway Taylors Lakes.

On Sunday the 29th Mass will commence at 2.30pm at St Mary Mackillop Church followed by the band. We encourage you to all be there to celebrate our beloved Sacred Heart of Jesus.

I would also like to thank the committee and their families for all the hard work they do all year. Also a special thank you to Monsingnor Charles Portelli for all his help over the years and all the people involved with making our feast possible years after years.

We  look forward to seeting you all.

Emanuel Cassar

Sacred Heart Fontana Association President

 

Feast Programme 2016

Friday 27th May 2016

7.00pm            Confession will be available in both English and Maltese.

7.30pm            Mass will be celebrated by Rev Monsingnor Charles Portelli, and the Maltese Choir of Victoria under the direction of Charlie Schembri will provide music and Singing during the mass. Followed by a Perdormance by the Maltese United Brass Band Inc. Complimentary light refreshments in parish hall, all attendees are  welcome.

Saturday 28th May 2016

6.30pm            Dinner dance to be help The Luxor Convention Centre. Cnr Sydenham Road and               Melton Highway, Taylors Lakes. Celebrations that night include a four course  meal and supper, with beer, wine and soft drinks flowing all night. Music entertainment during the evening will be DJ David adding to our festivities the Maltese United Brass Band Inc. Tickets are available.

Sunday 29th May 2016

2.00pm            Confession will be available in both English and Maltese.

2.30pm            Solemn High Mass will be celebrated by Rev. Monsingnor  Charles Portelli, and the            Maltese Choir of Victoria under the direction of Charlie Schembri will provide  music and dining during the mass. The procession will begin immediately following Mass with the  Maltese Own Band Philharmonic & St Albans Melita  Band. Afterwards a concert will be help in the parish hall beginning with a           perfirmance by the two brass bands, followed by DJ Dominic. Food and Drinks will be Sold at the Bar.

Mass and Confession are help at Saint Mary MacKillop Catholic Church

152 Odessa Ave Keilor Downs VIC 3038

 

Friday May 29th 2015 Sacred Heart of Jesus Feast

 

Saturday May 30th 2015 Sacred Heart of Jesus Feast

Sunday May 31st 2015 Sacred Heart of Jesus Feast

 

Sacred Heart and the Year of Mercy

Pope Francis launched an Extraordinary Jubilee of Mercy on 8th December 2015 through 20th November 2016 in order to receive special grace, and he wrote " Jesus Christ is the face of the Father's Mercy. These words might well sum up the mystery of the Christian Faith... He sent his only Son, born of the Virgin Mary to reveal his love for us in a definitive way. Whoever see Jesus see the Father. Jesus of Nazareth, by his words, his actions, and his entire person reveals the Mercy of God.

Pope Francis asks each one of us to celebrate by showing to others the mercy that Gos constantly extends to all of us.

Here are a few things that you can do:

Contemplate Mercy

By contemplating mercy, we begin to see how God gives himself to us and asks nothing in return. Because we are touched by God's mercy, we can be merciful towards others.

Don't Judge or Condemn

No one can look into another person's soul. We see only what happens on the surface. Refraining from judgment  and condemnation is an act of mercy, because it allows us to accept the good in every person and spare that person suffering caused by our negative attitudes.

Forgive

Jesus asks us to forgive others in the same way that we have received forgiveness from God. When we forgive, we release the poison of  resentment that builds up inside of us. Forgiveness is an act of mercy for ourselves as well as for the person who hurt us.

Listen to God's Word

To become more merciful, we must listen to the Word of God in Scripture and meditate on the message of God's mercy. As we grow in our understanding of mercy, we can better incorporate mercy into our lives.

Go on a Pilgrimage

Pope Francis hopes that we will make a pilgrimage to a Holy Door in Rome or in our diocese where we can receive special graces granted during the Jubilee Year.

Recognize the Need for Mercy

During this year, we are called to recognize human misery in our world and reach out to those in need of mercy. We must find ways to heal wounds, break down barriers of indifference, offer friendship and restore human dignity.

Practice the Spiritual and Corporal Works of Mercy

We practice the  corporal works of mercy when we feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome the stranger, heal the sick, visit the imprisoned and bury the dead. We practice the spiritual works of mercy when we counsel the doubtful, comfort the afflicted, forgive offenses, bear patiently all those who do us ill and pray for the living and the dead.

Change Our Hearts

The ultimate goal is to help us change our hearts so we can become conduits of mercy. I Believe that nothing is more fitting than the Most Merciful Sacred Heart of Jesus itself to imitate so as to perform works of mercy during this special year.

May Pope Francis document " MisericordiaeVultus" ( The Face of the Father's Mercy), challenge each one of us to reach out to someone with mercy. Let us share the good news of brining mercy to the world around us

Qalb ta' Gesu Hanina, Aghmel imhabbtek tikber fina il-Festa t-Tajba lil Kulhadd

Fr. John Muscat

Parish Priest - Fontana Gozo

 

Melbourne Cup Eve 2015

 

Dear brothers and sisters in Christ,

Devotion to the Sacred Heart, as we know it, began about the year 1672. On repeated occasions, Jesus appeared to Saint Margaret Mary Alacoque, a Visitation nun, in France, and during these apparitions He explained to her the devotion to his sacred Heart as He wanted people to practice it. He asked to be honored in the symbol of His Heart of flesh; he asked for acts of reparation, for frequent Communion, Communion on the First Friday of the month, and the keeping of the Holy Hour.

When the Catholic Church approved the devotion to the Sacred Heart of Jesus, she did not base her action only on the visions of Saint Margaret Mary. The Church approved the devotion on its own merits. There is only one Person in Jesus, and that Person was at the same time God and Man. His Heart, too, is Divine - it is the Heart of God.

There are two things that must always be found together in the devotion to the Sacred Heart: Christ's Heart of Flesh and Christ's love for us. True devotion to the Sacred Heart means devotion to the Divine Heart of Christ insofar as His Heart represents and recalls His love for us.

In honoring the Heart of Christ, our homage lingers on the Person of Jesus in the fullness of his love. This love of Christ for us was the moving force of all he did and suffered for us - in Nazareth, on the Cross, in giving himself in the Blessed Sacrament, in his teaching and healing, in his praying and working. When we speak of the Sacred Heart, we mean Jesus showing us his Heart, Jesus all love for us and all lovable.

Jesus Christ is the incarnation of God's infinite love. The Human Nature which the Son of God took upon himself was filled with love and kindness that has never found an equal, he is the perfect model of love God and neighbor.

Everyday of his life was filled with repeated proofs of Christ's love that surpasses all knowledge (Eph 3:19). Jesus handed down for all time the fundamental feature of his character. Take My yoke upon your shoulders and learn none, surprising friends and rivals by his unconditional generosity.

The meaning of love in the life of Jesus was especially evident in his sufferings. Out of love for his Father he willed to undergo the death of the Cross. The world must know that I love the father and do just as the father has commanded me (Jn 14:31)

The love that Jesus bore toward us also urged Him to undergo the death of the Cross. At the Last supper, He said, There is no greater love than to lay down one's life for one's friends (Jn 15:13)

The Heart of Jesus never ceases to love us in heaven. He sanctifies us through the Sacraments. These are inexhaustible fountains of grace and holiness which have their source in the boundless ocean of the Sacred Heart of Jesus.

As we prepare for the celebration of this great feast, we bring to the heart of our Saviour all our needs ant the needs of our families and Friend. We ask for the gifts of peace and joy, confident that the Heart of Jesus is our hope. We pray for those members of our families and friends who have entered eternal life. At this time we pray for Dulindo Sciberras who died earlier this year.

We congratulate and thank the Committee of the Sacred Heart of Fontana for all their work in preparation for this celebration. I take this opportunity to wish you all every blessing at this time.

Yours in the Lord,

Monsingnor Charles Portelli

Parish Priest

 

 

Fontana Village

Fontana, locally known simply as Triq tal-Ghajn, the way to the spring, took its name from a bountiful spring at the bottom of the road leading  to Xlendi, known as il-Ghajn il-Kbira, the big spring. Fontana is Italian for spring.

Fontana, a suburb of Rabat, which is itself a suburb of the Citadel, lies on the Rabat - Xlendi road. People began to inhabit the area because of this useful fresh water spring. In the sixteenth century, an arched shelter was built over the spring for the convenience of the people.

Most of the fishermen that operated from the village of Xlendi lived in Fontana. Late in the nineteenth century, they began setting aside part of the proceeds from their catches to raise  a church. The foundation stone of the church was laid on 29 January 1892 and it was dedicated to the Sacred Heart of Jesus 1905. It was consecrated thirteen years to that day on 29 January 1905. The church was established parish of Fontana on 27 March 1911 during the bishopric of Giovanni Maria Camilleri.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


On the occasion of the feast of the Sacred Heart of Jesus,

I would like to congratulate the President and the Committee Members of the Sacred Heart Fontana Association Victoria Inc. for their efforts in organizing the annual activities, which coincide which coincide with the celebrations of the feast that takes place in Gozo.

Although Fontana is one of the smallest villages in the Maltese Islands, It has a history which dates back to 1893. The Gozitan people have a reputation of craftsmanship and hard work. This fact is predominantly confirmed in the various beautifully built churches of Gozo amongst which is that of Fontana, with its main altarpiece being part of Giuseppe Cali's works. The Fontana Parish Church, in its Maltese baroque architecture, is listed on the National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands.

The Sacred Heart attracts the devotion of many religious practitioners in particular within the Roman Catholic Church. Looking at the figure of Jesus Christ with his physical heart representing his love towards humanity, inspires a sense of reflection and humbleness throughout the catholic people worldwide.

Against this backdrop, the Sacred Heart Fontana Association Victoria proudly holds the celebrations for the benefit not only of the Australian/Maltese community but also for the benefit of the wider multi - cultural community of Victoria. Indeed, given the cultural diversity of Victoria obliges respect to persons of other faiths and cultures. One should however also acknowledge that the Maltese cultural traditions have contributed  positively over the years, and holds high esteem amongst the society, that enables to maintain a rich and diverse community. The politicians proudly hail and celebrate all forms of traditions in Victoria, a key factor which makes the State of Victoria so different to other states and countries around the world.

The main challenge is now for the younger to take the lead so as to live up to their roots and keep such cultural traditions alive for many years to come.

I wish you all a joyous and festive celebration of the Sacred Heart.

Victor Grech

Consul - General of Malta

 

Sunday May 31st 2015 Sacred Heart of Jesus Feast

 

IN OUR DNA

There are some things about us, some things that define who we are, how we feel and how we act, that are inbuilt into our DNA. DNA that is long woven into the history, the fabric and the complexity of who we are as  individuals and who we are as a community.

Some of these things we do not even know are there. Until that one moment when they surface and catch us by surprise.

Late last year, my family waited in hesitant anticipation. We were waiting to find out the date of my son’s Holy Communion the next year. We were anxious, as this was a date we had no control over. What if it clashed with another celebration? What if it clashed with trips already booked overseas?

On the last day of school, the last school newsletter was released. There in a tiny side column was the announcement: Holy Communion – May 28, 2016. I simply stared at the date. Relief that it did not clash with birthdays or trips overseas. But that sinking feeling that it did clash with one very important event, the Feast of the Sacred Heart.

But this is where one of those things that lies deeply hidden in our DNA came to the surface and took me completely by surprise. I rang my sister with excitement and without a second thought said “We get to have a photo with the statue!”

While I have lived here in Australia, completely intoxicated by the blessing and opportunity it is to be Australian, I have always looked at photos from friends and family in Malta of their special occasions, all dressed up in church, standing in front of their beloved statue.

I have always looked back on my own baptism photos from Malta, my family beaming with pride as they held me in front of the statue at church. It was always something I could never replicate with my children here, not even as my heart desperately wanted to.

Yet, all it took was one announcement to trigger a leap in DNA. A leap of happiness. One of my most favourite photos from last year from the feast is this one, of my boys and my Dad all smiling and excited in front of the statue. Fast forward and we will have the chance to take that photo again. On a day where the celebration has so much more meaning, my son’s First Holy Communion.

We have the chance to not only celebrate the feast, not only to celebrate his Holy Communion, but to celebrate the dynamic culture that makes both of these celebrations integral to who we are, integral to my family and integral to the Maltese community.

The Feast of the Sacred Heart can be seen as one weekend of the year where we get together, dance, eat, enjoy and celebrate. But the Sacred Heart lives with me every day, both in my highest moments and my lowest. I cannot begin to tell you how humble I feel knowing I have the chance to take that photo this year. A photo that will hold pride of place in our home. A photo that will always be a symbol of what we believe in and what is important to us.

Part of me wonders if it was meant to be like this all along, if the Sacred Heart and His divine grace chose the date for my son’s Holy Communion? Either way I am grateful for that DNA, grateful for the blessing that is the Sacred Heart.

Maybe for those who still live in Malta, taking the photo in front of the statue is something they do not even think twice about. But it is the things we cannot have, the things we have given up, that in those quiet moments catch us by surprise and can mean the most to us.

Josefa Pete nee Schembri

 

Christmas in July

Lunch at the Cuckoo Restaurant

Members BBQ at Brimbank Park

 


Jibda jizarma armar tan-Nava ta' San Mikiel


 

 


il-Ħames Ġimgħa tal-Qalb ta' Gesu


Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ April taħbat il-Ħames Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù bi preparazzjoni għall-Festa. Il-Quddiesa tas-7p.m. jiċċelebra Dun Nazju Borg, Arċipriet tal-Qala, wieħed mill-Knejjes Ġubilari fejn infetaħ il-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju Nazzjonali tal-Kunċizzjoni u animata bil-mużika ta’ Mario Caruana. Nistedinkom biex lkoll tiġu għal din il-Quddiesa bħala Komunita’ waħda ħalli nippreparaw ruħna għal Festa tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù f’Ġunju. Fjuri u xema offruti għal Josepha Mizzi mill-ġenituri tagħha Charlie u Nina. Fid-9p.m. nagħlqu l-ġurnata b’Quddiesa għal Ruħ ta’ Karmnu Muscat offruta minn Rosemarie Cutajar.


Monument tal-Qaddis Malti San Gorg Preca


 


It-Tielet Gimgha tal-Qalb ta Gesu


 Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ April taħbat it-Tielet Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù bi preparazzjoni għall-Festa. It-Tielet Ġimgħa fil-quddiesa tas-7p.m. jiċċelebra Mons Karm Mercieca, ex-Arċipriet tax-Xewkija animata bil-mużika tal-Mro. Ivan Attard. Nistedinkom biex lkoll tiġu għal din il-quddiesa bħala Komunita’ waħda ħalli nippreparaw ruħna għal Festa tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù f’Ġunju. Fjuri u xema offruti skont l-intenzjoni privata offruta minn Rita Zammit. Fid-9p.m. nagħlqu l-ġurnata b’quddiesa għal Ruħ ta’ Francis Cutajar offruta minn Rosemarie Cutajar u Familja.


Celebrazzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka:

Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet.
Imbagħad fis-6:30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament. Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’ nofs il-lejl.


Ġimgħa l-Kbira:

Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.


Sibt il-Għid:

Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal- Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.


Ħadd il-Għid:

Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6am, 7am. 8:30am, 10:30am u 4:30pm.
Navża li wara l-quddiesa tal-10:30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.


Qrar: Il-Ħamis 4pm -6pm; Il-Ġimgħa 10am-12pm u 2-3pm; Is-Sibt 10am-12pm.


Jibda ix-xoghol tal-Pittura fin-Nava ta' San MikielEzercizzi tal-TfalVjagg ghal Lourdes


4 ijiem shah 8 - 13 ta Awwissu 2016

It-Tnejn  - il-grupp jiltaqa' l-arjruport fit-8.50pm. b'titjira diretta mal-Air Malta, fl-10.50pm. nitilqu ghal Lourdes.

It-Tlieta - fis-1.15am. naslu Lourdes u nirkbu l-coach li tehodna ghal-Lukanda Lys De Marie (3 star superior) jew simili. Sistemazzjoni tal-kmamar u hin ghal-mistrieh. Wara l-kolazzjon nibdew il-mawra taghna f'Lourdes bi zjara fil-Grotta ta' Massabielle, fejn il-Madonna dehret lil Santa Bernadette Soubirours. Niccelebraw l-Ewkaristija f'wahda mid-diversi knejjes/ kappelli li jinsabu vicin il-Grotta. Ma' tmien il-Quddiesa, l-grupp jiehu ritratt ta' tifkira quddiem il-Baziliki. Inkomplu billi nzuru t-tliet Baziliki u wara naghmlu l-mixja tal-Via Sagra fuq l-gholja de l-Espeluges. Pranzu u wara optional excursion ghal Gavarnie. Eskurzjoni verament sabiha li matulha naraw hafna veduti meraviljuzi. Gavarnie huwa rahal qalb il-muntanji, 1357 metru 'l fuq mil-bahar. Naghmlu waqfa fuq Pont du Napoleon u ngawdu veduta mill-aqwa u anke wiehde jista jixtri xi tifkira tal-post. Hekk kif naslu Gavarnie nistghu naghmlu mixja qalb xenarju mill-isbah jew min irid jista anke jiehu rikba fuq xi xiemel. Cena fil-lukanda u wara fid-9.00pm niehdu sehem bhala grupp, fil-Purcissjoni Aux Flambeaux li tibda mill-Grotta u tintemm fil-pjazza ta' quddiem il-Bazilika tar-Ruzarju. F'din il-Purcissjoni l-pellegrini jimxu wara l-istatwa tal-Madonna b'xemgha minghula f'idejhom u jinghad ir-ruzarju.

L-Erbgha - Kolazzjon u wara fid-9.30am niehdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali li ssir fil-Bazilika l-Kbira ta' taht l-art iddedikata lil San Piju X. Esperjenza unika u xeni mpressjonanti ta' devozzjoni. Wara din ic-celebrazzjoni mmorru naraw DVD dwar il-Messagg ta' Lourdes. Pranzu u wara optional excursion ghal Lac d'Estaing u Argeles - Gazost. Nibdew il-harga taghna billi mmorru Lac d' Estaing li qieghed f'gholi ta' 1161 metru. Hemmhekk insibu ilma car kristal u pajjessagg tassew sabih. Dan il-post huwa l-bidu ghall-mixjiet fil-Park Nazzjonali. Wara nzuru Argeles-Gazost li hija destinazzjoni famuza hafna ghall-btajjel. Meta wiehed idur mal-pjazzez jew fit-toroq tal-villagg jiskorpri s-seher mohbi ta' Angeles fost ohrajn: hafna funtani, villel mil-isbah tas-seklu 19, kif ukoll gonna li tittaxxaq bihom. Cena fil-lukanda u wara hin liberu.

Il-Hamis - Kolazzjon u wara optional excursion ta jum ghal Artouste (packed lunch). Dawra verament sabiha bil-coach fuq il-muntanji Pyrenees. Din il-harga tilhaq l-aqwa taghha meta permezz ta' telecabine nitilghu gholi ta' 1920 metru min fejn nirkbu petit li permezz taghha nduru qalb il-muntanji li jifirdu Franza u Spanja ( telecabine u petit Hlas extra ta' €25 ghall-Kbar u € ghat-tfal - minn 4 snin 'il fuq). Wara nofsinhar immorru El Portalet, rahal zghir fi Spanja fejn wiehde jista jaghmel ix-xiri tieghu qabel nirritornaw l-lukanda. Wara c-cena jkollna c-celebrazzjoni tal-Quddiesa.

Il-Gimgha - il-llum ikollna kolazzjon kmieni biex inkunu nistghu mmorru fil-banjijiet li qeghdin vicin il-Grotta u hemm naghmlu t-talb taghna. Hekk kif tintemm din id-devozzjoni hin liberu li matulu nkunu nistghu nghaddu mill-Bieb tal-Hniena u ghal-zjajjar personali u xiri ta' souveniers. Pranzu u wara optional excursion fil-Pyreness National Park, li huwa riserva naturali protetta u hemmhekk inzuru Pont d'Espagne. eskurzjoni mill-isbah fuq il-muntanji bl-opportunita li nitghaxxqu b'xenarju sabih u kaskati meraviljuzi. Wara c-cena, hin liberu sakemm nitilqu mil-lukanda ghall-ajruport. ( Hrug mil-kmamar fis-7.00pm )

Is-Sibt - It-Titjira titlaq minn Lourdes fis-2.15am u tasal Malta fl-4.40am.

Prezz Kull Persuna

Kbar fi Triple                                    €529

Kbar fi Twin                                      €549

Kbar f'Single                                     €629

Tfal (2 sa 5 snin) ma zewg adulti        €455

tfal (6 sa 10 snin) ma zewg adulti       €485

Prezz Jinkludi

Titjiret diretti ma l-Airmalta: Malta/Lourdes/Malta

Trasferimenti: ajruport/lukanda/ajruport

Akkomodazzjoni fil-Lukanda Lys de Marie (3 star superior) jew simili

Kmamar kollha bis-servizzi privati

Full Board (Kolazzjon/pranzu/cena)

Servizz ta' Tour Leader

Servizz ta Direttur Spiritwali

It-Taxxi tal-ajruport u s-service charge 

Nota :              Is-City Tax ta' Lourdes (€1.10 kull lejl, kull persuna - minn 18 il-sena l-fuq) mhux  

                       inkulza fil-prezz din it-taxxa titha27llas direttament fil-Lukanda.

Eskursjonijiet ( Tfal ihallsu nofs prezz)

Gavarnie                                                                     €27

Lac d'Estaing / Argeles- Gazost                                    €27

Artouste / El Portalet (telecabine / petit train extra)         €32

Pont d'Espagna                                                            €27 

Assikurazzjoni

Kbar (15-69 sena)                   €25

Kbar (70-79 Sena)                  €50 (ikun mehtieg li jintelgha certifikat mediku. il-formola tinkiseb 

                                            mill-ufficcju ta' Britannia Tours)

Tfal (2-14 il-sena)                    €15

Nota:               Ma' Kull booking jithallas depozitu ta' €250, u jekk tkun set tittiehed, il-hlas

                       tal-assikurazzjoni. 

Il-kappillan Fr. John jahseb ghat-Trasport min Fontana u Lura

Kappillan Fr John Muscat 79935944

Email   office@qalbtagesu.com

            gozojm@yahoo.com

           


Aktar Xoghol fin-Nava ta' San Mikiel


 

 

 

 

 


Jitkompla ix-xoghol tal-zebgha fin-Nava ta San Mikiel


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ritratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.