Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

B'niket inhabbru l-Mewt tal- Ex Kappillan taghna dun Lino Vella

Ghada s-Sibt ser isir il-funeral Dun Lino Vella fis-Santwarju Parrokkjali ta Kercem. l-quddiesa li ser titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech ser tibda fit-3p.m.

Dun Lino Vella ( 1961 - 2017)

It-tmien Kappillan tal-Fontana huwa Dun Lino Vella. Twieled fl-1 ta' Gunju 1961 bin Louis u Carmen inwielda Micallef.

Attenda l-iskoa tas-Sorijiet Karmelitani u l-iskola primarja ta' Kercem, u wara l-iskola sekondarja Ninu Cremona fir-Rabat, f'Settembru 1978 beda l-formazzjoni ghas-sacerdozju fis-Seminarju tal-Qalb ta' Gesu. Bejn l-1982-1983, matul is-sena intermedjarja wettaq xoghol ta' gwida fil-katakombi ta' San Bastjan f'Ruma. Gie ordnat sacerdot fit-28 ta' Gunju 1986.

Lura f'Ghawdex, Dun Lino hadem principalment fil-qasam edukattiv fis-Seminarju Minuri ta' Ghawdex. Matul dawn is-snin ghallem diveri suggetti u kien jaghmel parti mit-tmexxija tal-istess skola. ghal xi zmien kien responsabbli miz-zghazagh fil-parrocca ta' Kercem. Kien ukoll direttur spiritwali tal-Ghaqda Muzikali San Girgor ta' Kercem.

Fis-17 ta' Settembru 2007 l-Isqof ta' Ghawdex Mario Grech hatar lil Dun Lino bhala t-tmien kappillan tal-parrocca tal-Fontana. Ha l-pussess fit-18 ta' Novembru tal-istess sena.

mill-ewwel beda jippjana kif ghandu jahdem ghall-gid tal-parruccani minghajr ebda distinzjoni. Beda jahseb kif ser jorganizza l-hidma pastorali, u jigbed lill-poplu lejn il-Qalb ta' Gesu. Beda jghallem permezz tax-xandir tta' Alla, organizza l-festa ta' Sant Andrija u l-festi tal-Milied. kompla l-hidma tieghu b'hegga sakemm giet marda fuqhu tant li kellu jieqaf minn kappillan. Irrezenja minn kappillan b'mod ufficjali f'Novembru tal-2008.

L-iskrittura tghidilna: Dan ghandhom tkun tafu, huti gheziez: li quddiem il-Mulej jum wiehed hu bhal elf sena, u elf sena bhal jum wiehed ( 2 Pt 3,8 ). U dan nistghu napplikawh ghall-parrokkat ta' Dun Lino. Dan l-ahhar kien jaghmel parti mill-istaff tas-Seminarju Minuri ta' Ghawdex.

 


Jum il-Kongrazzjoni tal-Knisja taghnaKonsagrazzjoni tal-Knisja taghna


Nhar is -Sibt 28 ta’ Jannar 2017 ikollna l- 1 Għasar fil-5.30pm u quddiesa.

Il- Ħadd 29 ta’ Jannar 2017 ‘Jum il- Konsagrazzjoni’ jkollna it- 2 Għasar fil- 4:00pm, Barka Sagramentali u Quddiesa Solenni fis - 4:30pm. Din hija ġurnata mportanti għall- Parroċċa tagħna li qisha l- Magħmudija tal- Komunità Nisranija fil - Fontana. Inħeġġukom biex tattendu.


Orarju tal-Quddiesa fil-Parrocca taghnaMilied Ħieni u Qaddis


Għeżież, fil-Milied Ġesu joffrilna mirakli ta' fejqan, paċi interjuri u konsolazzjoni jekk aħna nersqu lejH b'fidi u fiduċja, il-Milied hu Alla jiltaqa' mal-bniedem. Nixtieqilkom li Ġesu jitwieled f'qalbkom u jġibilkom Ferħ, Għaqda, Paċi u Imħabba illum u dejjem.
 
Il-Kappillan Dun John Muscat
 
 
Dear friends,
Christmas means that Jesus still offers us gentle miracles of healing, interior peace and consolation, if only we approach him with trusting faith. Christmas is God's  encounter with his people. Wishing you Joy, Unity, Peace and Love today and always. Blessed Christmas.
 
Fr John Muscat (Parish Priest)

Awguri u Grazzi


Nifirhu lil Mons Lawrenz Xerri mil Qala li illum 16 ta' Dicembru ha jigi moghti "Gieh il Qala" f'ceremonja fil-Kunsill Lokali tal-Qala ghal-hidma tieghu fil-rahal ghal bosta snin. Mons Xerri kien Kappillan hawn il Fontana u jibqa imfakkar billi kien hu li n-navi tal-Knisja imbnew fi zmienu. Minn qalbna il-Kappillan Dun John Muscat u parruccani jifirhulu u nawgurawlu.


Programm tal-Milied 2016


Novena mil-15 sa 23 ta’ Dicembru fil-quddiesa tas 6pm u tal-Hadd fl-4:30pm

Is-Sibt 24 ta’ Dicembru: Lejliet il_Milied

5:30pm  Purcissjoni qasira bil-Bambin mit-tfal.

6:00pm  Quddiesa ghal-famija u tfal kollha

11:30pm  Cantata u Uffuccju tal-Qari.

Nofs il-Lejl;     Purcissjoini qasira fil-knisja bix-xbieha tal-Bambin u thabbira tal-Milied. Koncelebrazzjoni Solenni u Priedka tat-tfajjel.

Il-Hadd 25 ta’ Dicembru;  Jum il-Milied

Quddies:   6am;   7am;   8;30am;   10;30am     4:30pm Quddiesa bil-priedka tat-tfajjel.

Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

26 ta’ Dicembru; it-Tnejn

Mit-3;30pm sas 6pm gejjin il-gurija ghal Kompitizzjoni tal-presepji u twieqi.

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta: Party Voluntiera  7pm Sala Parrokkjali

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta Harga Adolexxenti/Kitarri    Malta

30 ta’ Dicembru:       Il-Gimgha Ikal tal Parrocca 7;30pm, Cima Restaurant

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt:            Party Tfal kollha 9;3am-12 Noon Sala Parrkj.

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt Harga Abbatini 10am-2pm Nadur/Xaghra/Marsalforn

31 ta’Dicembru          Is-Sibt Gurnata Adorazzjoni mil-Gruppi

31 ta’ Dicembru         Is-Sibt 6pm Koncelebrazzjon Solenni Te Deum (Chorus Urbanus)

1 ta’Jannar 2017       Quddies bhal-Hadd


Kunċert bl-OrgniProgramm tal-festa f'gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieda


Il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2016.    

7:00pm         Kunċert bl-Orgni u Klarinet fil-Knisja. Yfynke Hoogeveen u Erwin Wiersinga  (Nethderlands)  sponsorjat mill-Uffiċċju tal-Kultura għal Għawdex u mil-Malta International Organ Festival.

L-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2016 : L-Ewwel Jum tat-Tridu

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm         Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone. Jippriedka Dun Geoffrey  G. Attard M.Th., M.Lit, għalliem is-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 1 u 2.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

Il-Ħamis 24 ta’ Novembru 2016: It-Tieni Jum tat-Tridu

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm         Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina. Jippriedka Dun Geoffrey Attard, għalliem is-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 3 u 4.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Appostlu. Barka Sagramentali.      

Il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2016 : It-Tielet Jum tat-Tridu

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm         Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella VP. Jippriedka Dun Geoffrey Attard, għalliem is-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 5 u 6.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

7:30pm         Ftuħ tal-Mini Fiera fiċ-Ċentru Parrokkjali.

                    IKLA tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali.

Is-Sibt 26 ta’ Novembru 2016 : Lejliet il-Festa Parrokkjali

9:00am         Quddiesa mmexxija mill-Kappillan Kan Dun John Muscat għat-tfal u l- adoloxxenti bis-sehem tal-Grupp tal-kitarri: “Qlub Ferħana Fontanin”.

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm         Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu u kant tal-Innu.             Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Rużar Borg  b’Għasar integrat, li fiha jinseġ  omelija dwar l-Appostlu Sant’ Andrija. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-għodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna is-sajjieda Għawdxin.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

7:15pm         Serata ta’ Mużika, Kant, Kummiedji u play qasira mtellgħa mill-Kummissjoni  Żgħażagħ Fontana bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana għal kulħadd fis-sala tal-Komunità. Wara jkun hemm resfreshments.

Il-Ħadd 27 ta’ Novembru 2016    Festa  Parrokkjali

Quddies bħas-soltu: 6:00am; 7:00am; 8:30am; 10:30am.

3:15pm:       Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

3:45pm:       Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech li fih jagħmel

omelija dwar l-Appostlu Andrija. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna l-Iskoċċizi  residenti f’Għawdex,  St Andrew’s Church for the Scots (Malta) dawk li jisimhom għal Sant’Andrija u s-sajjieda Għawdxin, membri tal-Kunsill Lokali tal-Fontana, Kappillan,Parruċċani u Kunsill Lokali Ħal-Luqa, u Ċentru Pastorali Sant’Andrija  tal-Mosta, Malta.  Jipparteċipaw it-tfal tad-Duttrina. 

4:45pm:        Ħruġ tal-Purċissjoni mmexxija minn Dun Geoffrey Attard bl-istatwa artistika u devota ta’ Sant’Andrija, xogħol tal-istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mill-Banda Santa Margerita ta’ Sannat. Mad-dħul tal-purċissjoni, logħob tan-nar sinkronizzat mal-mużika u wara titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali. Wara l-Barka jkun hemm  il-logħob tan-nar tal-art u Refreshments fis-Sala Parrokkjali.

L-Erbgħa 30 ta’ Novembru 2016 - Festa  Liturġika   Quddiesa fis-6.00pm.

Il-Ħamis 1 ta’ Diċembru 2016 - Jum Fontana fis-7.00pm fis-Sala tal-Komunita’

 

≈  S A N T’ A N D R I JA   I T L O B    G Ħ A L I NA  ≈

  • Fil-jiem tat-Tridu l-mużika tkun animata mil-orkestrina “Qalb ta’ Ġesu” tal-parroċċa tagħna. Lejliet il-Festa ddoqq Ermeline Dingli. Nhar il-festa jieħdu sehem il-kor u l-orkestra “Stella Maris” taħt id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Peter Grech.
  • In-nar tal-festa hu maħdum mill-membri tal-Għaqda tan-nar Fontana, fil-kamra tan-nar “Madonna tal-Virtu” u l-Għaqda “Qalb ta’ Ġesù - Fontana Brothers fireworks”.

 

 


Tifkira tal-Erwieh KollhaPellegrinagg/ Tour ghal-LourdesVestizzjoni tal-Abbatini l-Ġodda


 


Serata Mużiko-Letterarja u Inawgurazzjoni tal-Kappella ta’ San Mikiel


 


Festa TfalPellegrinaġġ għall-Parroċċa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija ta’ BurmarradParty flimkien tat-Tfal tal-PrecettSiegha Adorazzjoni mas-Sacerdoti kollha tad-DjocesiMons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa ghall-Istudenti tas-Seminarju MinuriQuddiesa mit-Tfal ta' Skola Primarja tal-VajringaJum il-Familja

Jiċċelebraw il-25, 30, 40 u 50 sena anniversarju miż-Żwieġ tagħhom

 


Programm tal-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta' Ġesu Inkurunat


Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju: Jum il-Fontanin Id-Disa ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù

7:00am Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni solenni.

4:00pm Adorazzjoni għat-tfal.

6:30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mill-Kappillan il- Kan John Muscat bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast John Galea.

7:45pm Ħruġ tal-Istatwa Majestuża tal-Qalb ta’ Ġesù min-niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 28 ta’ Mejju: Jum il-Familja

9:00am Quddiesa għat-tfal kollha f’għeluq l-istaġun tad-Duttrina, bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin”, jingħataw premji għall-aħjar attendenza, u wara l-Quddiesa ninkurunaw lill-Madonna bħala Regina tassema u l-art f’dan x-xahar ta’ Mejju iddedikat lilha.

6:30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm Quddiesa għall-familji kollha mill-Kappillan Dun John Muscat animata minn Ermeline Dingli u Chris Galea, li fiha l-Kappillan jagħti ċ-Ċertifikati lill-għarajjes li lestew il-kors ta’ tħejjija taż-Żwieġ u jġeddu l-wegħdiet taż-Żwieġ lil dawk preżenti li qed jiċċelebraw il- 25, 30, 40 u 50 sena anniversarju miż-Żwieġ tagħhom. Tingħata tifkira.

 

Il-Ħadd 29 ta’ Mejju: Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’

Kristu (Corpus Christi) - Jum L-Ewkaristija

10:30am Quddiesa solenni fi fiha l-Kappillan Kan John Muscat jamministra s-Sagrament tal-

Ewkaristija, tal-Ewwel Tqarbina lil tlettax ċkejknin tagħna, animata mill-Kor Chorus Urbanus. Se jsir party għat-tfal kollha tal-Preċett u familijari nhar is-Sibt 4 ta’ Ġunju

mill-10am sa nofsinhar fis-Sala Parrokkjali.

4:30pm Quddiesa, Kurunella u Barka Sagramentali solenni.

 

L-Erbgħa 1 ta’ Ġunju: L-ewwel Jum tal-Kwaranturi u jibda l-Ġublew tal-Ħniena għas-Saċerdoti

7:00am Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni solenni

6:45pm Rużarju.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija u jippriedka Fr. Norbert Bonavia MSSP, rettur tad-Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ, Għawdex. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina. Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tal-Kwaranturi u t-Tieni

Jum tal-Ġublew tal-Ħniena għas-Saċerdoti

7:00am Quddiesa u wara tibda ġurnata adorazzjoni solenni.

6:45pm Rużarju.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija u jippriedka Fr. Norbert Bonavia MSSP, rettur tad-Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-BarkaSagramentali minn Mons. Salv Tabone. Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

8:30pm Quddiesa ċċelebrata minn Mons. Rużar Borg u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li

tagħlaq b’quddiesa f’nofsillejl li twassalna għas-Solennita’ Liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù.

 

Il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju: Solennita’ Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù - Ġublew għas-Saċerdoti

Jum Dinji tal-Qdusija tas-Saċerdoti

Qrar Mill-5:30am sat-8:00am, Is-Saċerdot ikun disponibli kwarta qabel u kwarta wara

kull quddiesa għall-qrar. Matul il-ġurnata l-Kappillan ikun disponibbli għall-qrar, imbagħad mis-6:00pm ‘l quddiem ikun hemm Saċerdoti barranin għall-qrar.

Quddies Illum fil-quddies kollu 5:45am; 7:00am; 11:30am isir ħsieb qasir fuq il-Qalb ta’ Ġesù

7:30am Tibda ġurnata Adorazzjoni solenni.

8:30am Mons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju Minuri u wara ssir purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes lejn is-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

10:15am Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Gozo College (Skola Primarja tal-Vajringa), u wara quddiesa fis-GĦAJN IL-Santwarju tagħna għalihom fl-okkażjoni tal- Eucharistic day.

5:00pm Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-

Djoċesi f’egħluq il-Ġublew għas-Saċerdoti.

6:30pm Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mil- E.T. Mons Isqof Mario Grech. Il-Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vuċijiet “In Fractione Panis” kompożizzjoni u direzzjoni ta’ Mro Dr John Galea. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes immexxija mill-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi il-Kan. Tarcies Camilleri. Matul il-purċissjoni jsiru diversi waqfiet li fihom tingħata l-Barka Sagramentali. Issir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Ġesù u jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa.

9:00pm Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 4 ta’ Ġunju: Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija

9:00am Quddiesa għat-tfal kollha u wara t-tfal tal- Preċett, il-familjari u ħbiebhom ser jkollhom Party flimkien fis-Sala Parrokkjali sa nofsinhar,biex jfakkru din il-ġurnata għażiża għalihom.

4:30pm Pellegrinaġġ għall-Parroċċa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija ta’ Burmarrad, Malta li hi ġemellata spiritwalment mal-parroċċa tagħna, fejn il-Kappillan Kan John Muscat imexxi quddiesa fil-Festa Liturġika tal-parroċċa tagħhom. Nitilqu mal-vapur tal-5:00pm.

Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju: Jum it-Tfal tal-Parroċċa

8.30am Quddiesa trasmessa fuq Radjo RTK mill-parroċċa.

4:30pm Quddiesa ta’ ringrazzjament bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” tal-parrocca mmexxija minn Sr Guza Cardona u wara ssir Festa Tfal, animata mil-balloon modeling, bouncing castles, logħob,attivitajiet u Party fuq iz-zuntier organizzata mill-parroċċa bil-partiċipazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana.

 

Il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju: Jum ż-Żgħażagħ

6:30pm Rużarju u Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni mmexxija mill-Kappillan Kan. John Muscat animata mill-grupp talkitarri

“Qlub Ferħana Fontanin” tal-parroċċa.Mistednin dawk kollha li huma parti millorganizzazzjoni tal-festa.

8:00pm Bar-B-Q kbir, Entertainment u Tombla ta’ €150 b’risq il-Festa fuq iz-zuntier.

 

Is-Sibt 11 ta’ Ġunju: Jum l-Adolexxenti

7:00pm L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-Adoloxxenti mill-parroċċa tagħna. Janima l-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” taħt id-direzzjoni ta’ Sr Ġuża Cardona.

8:00pm Get together ta’ divertiment għall-Adolexxenti u żgħażagħ kollha mil-Kummissjoni żgħażagħ

Fontanin fis-Sala Parrokkjali.

 

Il-Ħadd 12 ta’ Ġunju

7:00pm Serata Mużiko-Letterarja u Inawgurazzjoni tal-Kappella ta’ San Mikiel mill-Iskultura, Dekorazzjoni, Induratura u Pittura. Din hi l-aħħar opra ta’ Arti fil-knisja kollha biex tkun kompluta mill-pittura u dekorazzjoni. Il- Kunċert ġie sponsorjat mil-Uffiċju tal-Kultura għal Għawdex.

It-Tlieta 14 ta’ Ġunju: Jum L-Abbatini

6:30pm Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni mmexxjia mill-Kappillan tal-parroċċa tagħna, il-Kan John Muscat, li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda. Nifirħulhom.

 

L-Erbgħa 15 ta’ Ġunju: L-Ewwel Jum tat-Tridu

Jum il-Katekisti

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella; jippriedka il-Kan Michael Galea, Assistent Direttur ta’Dar Arka, u wara t-tqarbin tingħad Talba għall-Katekisti. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina.Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tat-Tridu

Jum L-Għaqdiet

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone; jippriedka il-Kan Michael Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara t-tqarbin tingħad talba għall-membri tal-għaqdiet fi ħdan il-parroċċa. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Gorg Vella. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ġimgħa 17 ta’ Gunju: It-Tielet Jum tat-Tridu

Jum il-Vokazzjonijiet - Nitolbu għas-Saċerdoti u Reliġjużi

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina; jippriedka il-Kan Michael

Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara t-Tqarbin issir Talba għall-Vokazzjonijiet. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

9:30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ minn Triq Għajn Tuta għal quddiem iz-zuntier minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù mat-toroq talparroċċa.

 

Is-Sibt 18 ta’ Ġunju: Lejlet il-Festa Titulari

Jum l-Anzjani u l-Morda - 23 Anniversarju tal-

Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari

10:00am Konċelebrazzjoni mmexxija minn Kan. Joe Cardona, Kappillan tal-Isptar Ġeneral ta’ Għawdex li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Mistednin dawk ilmorda jew anzjani tal-parroċċa li jistgħu jiġu l-knisja flimkien mar-residenti ta’ Sant’Anna mill-Isptar Ġenerali t’Għawdex u dawk li huma fid-djar tal-Anzjani bħalma hi dik ta’ Pompej u oħrajn. Trasport provdut u jkun hemm ners disponibbli. Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum. Bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

6:30pm Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib Imqaddes, immexxija minn Mons Salv Tabone. Kant tal-Antifona u l-Ewwel Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù, u Barka Sagramentali.Mistednin il-Kavallieri u d-Dami tal-Ordni Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Patri Remiġ Galea ofm Kappillan li fiha jippriedka fuq il-Qalb ta’ Ġesù.

9:30pm Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda marċ minn Triq ta’ Mulejja għal Triq Sptar San Ġiljan għal Triq Santa Duminka, Triq il-Kappillan Ġużepp Hili u Triq il-Għajn. Hekk kif tasal quddiem il-knisja,għall-ħabta tal-11.30pm l-istess banda ddoqq l-innu l-kbir tal-Qalb ta’ Ġesù. Versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli. Wara l-Marc Loghob tan-Nar sinkronizzat mal-Muzika.

11:45pm Wara l-Innu l-Kbir se jittella’ Feature Awdju-Viżiv fuq il-Festa mill-Kummissjoni żgħażagħ Fontanin tal-parroċċa.

12:00pm Titilfux wirja kolossali tal-logħob tan-nar talart mekkanizzat.

 

Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju: Jum il-Festa Titulari tal-Parroċċa

tal-Fontana - Jum il-Benefatturi Hajjin u Mejtin

Quddies 6:00am Il-Vigarju Parrokkjali Dun Gorg Vella u 7:00am Mons Saviour Tabone

9:00am Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof tad-Djoċesi tagħna flimkien mal-Kappillan u l-eks-kappillani, Kleru u saċerdoti ħbieb tal-parroċċa. Patri Marcello Ghirlando ofm jagħmel l-omelija f’ġieħ il-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù. Mistiedna l-Kavallieri u Dami tal-Ordni Papali tas-Santu Sepulkru. F’dan il-Pontifikal solenni, il-Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba’ vuċijiet Fons Vitae,kompożizzjoni u direzzjoni tal-Mro Dr John Galea.

Quddies 11:00am: Fr Charles Cini SDB, u 5:30pm Dun Manwel Cordina

6:30pm Kant tat-Tieni Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’Ġesù mmexxija minn Mons . Saviour Tabone,bin il-parrocca tal-Qalb ta’ Gesu u Monsinjur tal-Katidral.

7:30pm Ħruġ tal-Istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesù u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù. Purċissjoni solenni mmexxija minn Patri Marcello Ghirlando ofm, bis-sehem tal-banda La Stella. Mistiedna l-Kavallieri u d-Dami tal- Qabar ta’ Kristu.

8:00pm Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tibda marċ minn Triq il-Kappillan Ħili għal quddiem il-knisja,fejn imbagħad l-istess banda tesegwixxi programm mużikali fuq iz-zuntier sad-dħul tal-purċissjoni.

10:00pm Dħul tal-purċissjoni, Antifona u Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba.

10:30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ brijuż li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Ġesù,jgħaddi għal Triq il-Għajn u jieqaf quddiem il- Knisja.

 

• In-nar tal-festa hu maħdum mill-kamra tan-nar Madonna tal-Virtù Għarb, Santa Marija tal-Mosta, u Santa Marija tal-Qrendi. Nagħmlu appell biex ħadd ma jersaq lejn l-għelieqi minn fejn isir il-ħruq tan-nar, kemm fil-jiem tal-festa, kif ukoll l-għada tal-festa.

• Matul iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa, l-orkestra u l-kor Chorus Urbanus ikunu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.

 

OPRI ĠODDA fil-KNISJA/DAR PARROKKJALI

• Tikħil, żebgħa, purtieri tal-kamra li tagħti għas-sagristija.

• Tranġar ta’ kmamar u bibien fid-dar parrokkjali.

• Banjar tal-bastun ta’ San Ġużepp bil-fidda.

• Banjar ta’ erba’ fanali (Lanterni) fil-fidda.

• Innu Marċ ġdid “18 ta’ Ġunju” ta’ Mro Ivan Attard.

• Ikompli t-twaħħil ta’ pasta dekorattiva fil-Kappella ta’ San Mikiel.

• Induratura tal-Kappella ta’ San Mikiel.

• Għaxar pitturi kompluta għall-Kappella ta’ San Mikiel.

 

OPRI ĠODDA-ARMAR TA’ BARRA

• Skultura għal 3 pedestalli, fuq disinn ta’ Manwel Grech.Xogħol tad- dilettanti tal-Armar.

• 3 Pavaljuni tad-drapp għat-Triq il-Kappillan Ħili, fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Sfumar ta’ 3 pavaljuni, xogħol Josef Camilleri. Ħjata tad-dilettanti tal-Armar.

• Pavaljun tad-dawl għat-triq ta’ quddiem il-knisja fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Xogħol tad-dilettanti tal-Armar.

• 2 Bandalori tad-drapp, għat-triq ta’ quddiem il-knisja fuq disinn ta’ Manuel Farrugia. Il-Pitturi tal-profeti huma xogħol ta’ Manuel Farrugia, filwaqt li l- isfumar sar min JosefCamilleri. Ħjata tad-dilettanti tal-Armar.

• Alabarda għal fuq il-Bandalori tal-profeti. Disinn ta’ Manuel Farrugia u maħduma minn Johnny Micallef.

• 2 antarjoli tal-injam għall-bandalori tat-triq ta’ quddiem ilknisja.

• Bozoz LED’s għal mal-faccata tal-knisja.

• Mixegħla ġdida bil-bozoz LED’s għat-triq “Ta’ Mulejja’’.

• Bandiera ġdida għal fuq il-maħzen, bil-pittura tal-logo tal- Armar. Disinn u pittura ta’ George James Cutajar Zahra, u ħjata ta’ George Sacco Scerri.

• 4 antarjoli tal-ħadid, għall-pavaljuni ta’ Triq Sptar San Ġiljan.

• Ġew irrestawrati u indurati mill-ġdid il-forom ta’ wieħed mit-Trofej ta’ fuq iż-żuntier.

• Ġew irrestawrati u indurati 3 settijiet ta’ ġmiemel li jiddendlu mal-pavaljuni ta’ Triq il-Għajn

• Manutenzjoni fuq l-arbli tal-bnadar taz-zuntier.

Id-Dilettanti tal-armar jixtiequ jirringrazzjaw


Ritratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.