Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

il-Ħames Ġimgħa tal-Qalb ta' Gesu


Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ April taħbat il-Ħames Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù bi preparazzjoni għall-Festa. Il-Quddiesa tas-7p.m. jiċċelebra Dun Nazju Borg, Arċipriet tal-Qala, wieħed mill-Knejjes Ġubilari fejn infetaħ il-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju Nazzjonali tal-Kunċizzjoni u animata bil-mużika ta’ Mario Caruana. Nistedinkom biex lkoll tiġu għal din il-Quddiesa bħala Komunita’ waħda ħalli nippreparaw ruħna għal Festa tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù f’Ġunju. Fjuri u xema offruti għal Josepha Mizzi mill-ġenituri tagħha Charlie u Nina. Fid-9p.m. nagħlqu l-ġurnata b’Quddiesa għal Ruħ ta’ Karmnu Muscat offruta minn Rosemarie Cutajar.


Monument tal-Qaddis Malti San Gorg Preca


 


It-Tielet Gimgha tal-Qalb ta Gesu


 Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ April taħbat it-Tielet Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù bi preparazzjoni għall-Festa. It-Tielet Ġimgħa fil-quddiesa tas-7p.m. jiċċelebra Mons Karm Mercieca, ex-Arċipriet tax-Xewkija animata bil-mużika tal-Mro. Ivan Attard. Nistedinkom biex lkoll tiġu għal din il-quddiesa bħala Komunita’ waħda ħalli nippreparaw ruħna għal Festa tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù f’Ġunju. Fjuri u xema offruti skont l-intenzjoni privata offruta minn Rita Zammit. Fid-9p.m. nagħlqu l-ġurnata b’quddiesa għal Ruħ ta’ Francis Cutajar offruta minn Rosemarie Cutajar u Familja.


Celebrazzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka:

Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet.
Imbagħad fis-6:30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament. Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’ nofs il-lejl.


Ġimgħa l-Kbira:

Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.


Sibt il-Għid:

Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal- Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.


Ħadd il-Għid:

Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6am, 7am. 8:30am, 10:30am u 4:30pm.
Navża li wara l-quddiesa tal-10:30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.


Qrar: Il-Ħamis 4pm -6pm; Il-Ġimgħa 10am-12pm u 2-3pm; Is-Sibt 10am-12pm.


Jibda ix-xoghol tal-Pittura fin-Nava ta' San MikielEzercizzi tal-TfalVjagg ghal Lourdes


4 ijiem shah 8 - 13 ta Awwissu 2016

It-Tnejn  - il-grupp jiltaqa' l-arjruport fit-8.50pm. b'titjira diretta mal-Air Malta, fl-10.50pm. nitilqu ghal Lourdes.

It-Tlieta - fis-1.15am. naslu Lourdes u nirkbu l-coach li tehodna ghal-Lukanda Lys De Marie (3 star superior) jew simili. Sistemazzjoni tal-kmamar u hin ghal-mistrieh. Wara l-kolazzjon nibdew il-mawra taghna f'Lourdes bi zjara fil-Grotta ta' Massabielle, fejn il-Madonna dehret lil Santa Bernadette Soubirours. Niccelebraw l-Ewkaristija f'wahda mid-diversi knejjes/ kappelli li jinsabu vicin il-Grotta. Ma' tmien il-Quddiesa, l-grupp jiehu ritratt ta' tifkira quddiem il-Baziliki. Inkomplu billi nzuru t-tliet Baziliki u wara naghmlu l-mixja tal-Via Sagra fuq l-gholja de l-Espeluges. Pranzu u wara optional excursion ghal Gavarnie. Eskurzjoni verament sabiha li matulha naraw hafna veduti meraviljuzi. Gavarnie huwa rahal qalb il-muntanji, 1357 metru 'l fuq mil-bahar. Naghmlu waqfa fuq Pont du Napoleon u ngawdu veduta mill-aqwa u anke wiehde jista jixtri xi tifkira tal-post. Hekk kif naslu Gavarnie nistghu naghmlu mixja qalb xenarju mill-isbah jew min irid jista anke jiehu rikba fuq xi xiemel. Cena fil-lukanda u wara fid-9.00pm niehdu sehem bhala grupp, fil-Purcissjoni Aux Flambeaux li tibda mill-Grotta u tintemm fil-pjazza ta' quddiem il-Bazilika tar-Ruzarju. F'din il-Purcissjoni l-pellegrini jimxu wara l-istatwa tal-Madonna b'xemgha minghula f'idejhom u jinghad ir-ruzarju.

L-Erbgha - Kolazzjon u wara fid-9.30am niehdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali li ssir fil-Bazilika l-Kbira ta' taht l-art iddedikata lil San Piju X. Esperjenza unika u xeni mpressjonanti ta' devozzjoni. Wara din ic-celebrazzjoni mmorru naraw DVD dwar il-Messagg ta' Lourdes. Pranzu u wara optional excursion ghal Lac d'Estaing u Argeles - Gazost. Nibdew il-harga taghna billi mmorru Lac d' Estaing li qieghed f'gholi ta' 1161 metru. Hemmhekk insibu ilma car kristal u pajjessagg tassew sabih. Dan il-post huwa l-bidu ghall-mixjiet fil-Park Nazzjonali. Wara nzuru Argeles-Gazost li hija destinazzjoni famuza hafna ghall-btajjel. Meta wiehed idur mal-pjazzez jew fit-toroq tal-villagg jiskorpri s-seher mohbi ta' Angeles fost ohrajn: hafna funtani, villel mil-isbah tas-seklu 19, kif ukoll gonna li tittaxxaq bihom. Cena fil-lukanda u wara hin liberu.

Il-Hamis - Kolazzjon u wara optional excursion ta jum ghal Artouste (packed lunch). Dawra verament sabiha bil-coach fuq il-muntanji Pyrenees. Din il-harga tilhaq l-aqwa taghha meta permezz ta' telecabine nitilghu gholi ta' 1920 metru min fejn nirkbu petit li permezz taghha nduru qalb il-muntanji li jifirdu Franza u Spanja ( telecabine u petit Hlas extra ta' €25 ghall-Kbar u € ghat-tfal - minn 4 snin 'il fuq). Wara nofsinhar immorru El Portalet, rahal zghir fi Spanja fejn wiehde jista jaghmel ix-xiri tieghu qabel nirritornaw l-lukanda. Wara c-cena jkollna c-celebrazzjoni tal-Quddiesa.

Il-Gimgha - il-llum ikollna kolazzjon kmieni biex inkunu nistghu mmorru fil-banjijiet li qeghdin vicin il-Grotta u hemm naghmlu t-talb taghna. Hekk kif tintemm din id-devozzjoni hin liberu li matulu nkunu nistghu nghaddu mill-Bieb tal-Hniena u ghal-zjajjar personali u xiri ta' souveniers. Pranzu u wara optional excursion fil-Pyreness National Park, li huwa riserva naturali protetta u hemmhekk inzuru Pont d'Espagne. eskurzjoni mill-isbah fuq il-muntanji bl-opportunita li nitghaxxqu b'xenarju sabih u kaskati meraviljuzi. Wara c-cena, hin liberu sakemm nitilqu mil-lukanda ghall-ajruport. ( Hrug mil-kmamar fis-7.00pm )

Is-Sibt - It-Titjira titlaq minn Lourdes fis-2.15am u tasal Malta fl-4.40am.

Prezz Kull Persuna

Kbar fi Triple                                    €529

Kbar fi Twin                                      €549

Kbar f'Single                                     €629

Tfal (2 sa 5 snin) ma zewg adulti        €455

tfal (6 sa 10 snin) ma zewg adulti       €485

Prezz Jinkludi

Titjiret diretti ma l-Airmalta: Malta/Lourdes/Malta

Trasferimenti: ajruport/lukanda/ajruport

Akkomodazzjoni fil-Lukanda Lys de Marie (3 star superior) jew simili

Kmamar kollha bis-servizzi privati

Full Board (Kolazzjon/pranzu/cena)

Servizz ta' Tour Leader

Servizz ta Direttur Spiritwali

It-Taxxi tal-ajruport u s-service charge 

Nota :              Is-City Tax ta' Lourdes (€1.10 kull lejl, kull persuna - minn 18 il-sena l-fuq) mhux  

                       inkulza fil-prezz din it-taxxa titha27llas direttament fil-Lukanda.

Eskursjonijiet ( Tfal ihallsu nofs prezz)

Gavarnie                                                                     €27

Lac d'Estaing / Argeles- Gazost                                    €27

Artouste / El Portalet (telecabine / petit train extra)         €32

Pont d'Espagna                                                            €27 

Assikurazzjoni

Kbar (15-69 sena)                   €25

Kbar (70-79 Sena)                  €50 (ikun mehtieg li jintelgha certifikat mediku. il-formola tinkiseb 

                                            mill-ufficcju ta' Britannia Tours)

Tfal (2-14 il-sena)                    €15

Nota:               Ma' Kull booking jithallas depozitu ta' €250, u jekk tkun set tittiehed, il-hlas

                       tal-assikurazzjoni. 

Il-kappillan Fr. John jahseb ghat-Trasport min Fontana u Lura

Kappillan Fr John Muscat 79935944

Email   office@qalbtagesu.com

            gozojm@yahoo.com

           


Programm ghall-Jum il-Milied


Il-Hamis 24 ta’ Dicembru:

5:30pm purcissjoni qasira bil-Bambin Gesu u kant tal-Milied mit-tfal.

6:00pm Quddiesa tal-Vgili tal-Milied ghat-tfal u l-familja kollha.bil-priedka tat-tfajjel.

11:40pm Kant tal-Milied u tal-Ufficcju tal-Qari.

Nofs il-Lejl: Purcissjoni bix-xbieha tal-Bambin Gesu fil-knisja u Thabbira tal-Milied. Koncelebrazzjoni Solenni bil-Priedka mit-tfajjel u Liturgija Ewkaristika.

Il-Gimgha 25 ta’ Dicembru: Quddies fis-6:00; 7:00; 8:30; 10:30 ta’ fil-ghodu, u fl-4:30pm.

Il-Kappillan Kan. John Muscat flimkien mas-sacerdoti tal-Parrocca jixtiequ jawguraw lil kulhadd Milied Qaddis.


Programm tal-Festa f'gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieda


L-Erbgha         25 ta’ Novembru 2015 L-Ewwel Jum tat-Tridu

5:30pm            Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil Sant’Andrija

6:00pm            Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone Jippriedka il-Kan. Noel Saliba, Surmast tas-Seminarju Minuri, bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 1 u 2.

7:00pm            Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

 

Il-Hamis          26 ta’ Novembru 2015: It-Tieni Jum tat-Tridu

5:30pm            Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil Sant’Andrija

6:00pm            Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina Jippriedka il-Kan. Noel Saliba, Surmast tas-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 3 u 4.

7:00pm            Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Appostlu. Barka Sagramentali.

                       

Il-Gimgha 27 ta’ Novembru 2015 : It-Tielet Jum tat-Tridu

5:30pm            Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu

6:00pm            Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Gorg Vella VP, Jippriedka  il-Kan Noel Saliba, Surmast tas-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina tal Year 5 u 6.

7:00pm            Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali

7:30pm            Ftuh tal-Mini Fiera fic-Centru Parrokkjali

IKLA tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali.

 

Is-Sibt: 28 ta’ Novembru 2015 : Lejliet il-festa parrokjali

9:00am                        Quddiesa mmexxija mil-Kappillan Kan Dun John Muscat    ghat-tfal u l-adoloxxenti bis- sehem tal-Grupp tal-kitarri: “Qlub Ferhana Fontanin”.

5:30pm            Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu

6:00pm            Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg b’Ghasar integrat, li fiha jinseg  omelija dwar l-Appostlu S’ Andrija. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-ghodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna is-sajjieda ghawdxin.

7:00pm            Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

         

Il-Hadd 29 ta’ Novembru 2015    Festa  Parrokjali

Quddies bhas-soltu: 6:00am; 7:00am; 8:30am; 10:30am.

3:15pm:           Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu

3:45pm:           Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech.Ghal din ic-celebrazzjoni huma mistiedna l-Iskoccizi residenti f’Ghawdex,  St Andrerw’s Church for the Scots (Malta)         dawk li jisimhom ghal Sant’Andrija u s- sajjieda Ghawdxin, membri tal-Kunsill Lokali tal-Fontana, Kappillan/parruccani  u Kunsill Lokali Hal-Luqa,  tal-Mosta u Mgarr, Malta. Jippartecipaw it-tfal tad-Duttrina.  

4:45pm:           Hrug tal-Purcissjoni mmexxija mill-Kan Noel Saliba bl-istatwa artistika u devota ta’ Sant’Andrija, xoghol tal-istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mil-Banda Prekursur, Xewkija.                                    

Mad-dhul tal-purcissjoni titkanta l-antifona, u tinghata il-Barka Sagramentali. Wara il-Barka ikun hemm Refreshments fis-Sala Parrokkjali, u isir il-loghob tar-nar.

Fil-Jiem tat-Tridu il-muzika tkun animata mil-orkrestrina “Qalb ta’ Gesu” tal-parrocca taghna. Lejliet il-Festa idoqq Ermeline Dingli. Nhar il-festa jiehdu sehem il-kor u l-orkestra ‘Stella Maris’ taht id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Peter Grech.

In-nar tal-festa mahdum minn Tony Cauchi.

It-Tnejn 30 ta’ Novembru: Festa Liturgika ta’ Sant’Andrija. Quddiesa fis-6pm.

It-Tlieta 1 ta’ Dicembru 2015, Jum Fontana fis-7pm fis-Sala tal-Komunita

 

      V  I  V  A                  S A N T’  A N D R I JA          I T L O B    G H A L I N A


Aktar Xoghol fin-Nava ta' San Mikiel


 

 

 

 

 


Jitkompla ix-xoghol tal-zebgha fin-Nava ta San Mikiel


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il-Grupp tal-Kitarri Qlub Ferhana

Ghalqu 7 Snin jaghtu serviz fit-Liturgija tal-knisja ghalhekk nhar 27 ta Awwissu ghamlu quddiesa ta' ringrazzjament u harga f'restaurant ir-Ramla flimkien mal-Kappillan u Sr Guza Cardona

 


Pool Party

l-Abbatini ghal darb ohra kellhom Pool Party nhar it-tnejn 7 ta Settembru, qabel ma tibda l-Iskola

 


Live -In Ghal Abbatini u Hbieb


 

 

 

 

 

 


BBQ b'risq il-festa fuq iz-zuntier


 

 

 


Inkurunazzjoni tal-Madonna

minn Miss Karmena Galea fl-Ahhar tal-istagun tad-Duttrina u il-premjazzjoni tal-ahjar Studenti tal-klassijiet ghas-sena 2014 - 2015

 


Irtir tal-Grizma ta Isqof

Fil-Knisja ta' Lourdes ta' Mgarr, mill-Kappillan Dun John u Sr Guza

 

 


Programm tal-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta Gesu Inkurunat


 

Il-Gimgha 29 ta’ Mejju: Jum l-Adoloxxenti

It-Tmien gimgha tal-Qalb ta’ Gesu.

7:00pm:     L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jamministra is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof  lil Adoloxxenti mil-parrocca taghna. Janima il-Kor Chorus Urbanus taht id-direzzjoni tal-Maestro Dr John Galea.

9:00pm       Quddiesa u Kurunella.

Is-Sibt 30 ta’ Mejju:  Jum il-familja.

9:00am:      Quddiesa ghat-tfal kollha f’gheluq l-istagun tad-Duttrina , bis-sehem tal-kitarri “Qlub Ferhana Fontanin’ , jinaghtaw premijiet lil ahjar attentedza, u wara l-Quddiesa ninkurunaw lil Madonna bhala Regina tas-sema u l-art f’dan x-xahar ta’ Mejju iddedikat lilha.

5:30pm:     Jigi ccelebrat iz-zwieg ta’ Marisa Custo’ mil-parrocca taghna u                          Godwin Grech minn Kercem.

7:00pm:     Quddiesa ghal-familji kollha mill-Kappillan Dun John  Muscat animata minn Ermeline Dingli  u Chris Galea, li fiha il-kappillan jaghti c-certifikati lil-gharajjes li lestew il-kors ta’ thejjija taz-zwieg u iggeddu il-weghdiet taz-zwieg dawk li qed jiccelebraw il-25,30,40 u 50 sena anniversarju miz-zwieg taghhom. Tinghata tifkira.

Il-Hadd 31 ta’ Mejju: Solennita tat-Trinita. Jum it-Tfal tal-Parrocca.

 

10:30am:    Maghmudija ta’ Jayden bin Franny u Nicholas Zammit mil-parrocca taghna.

4:30pm:     Quddiesa ta’ ringrazzjament bis-sehem tal-grupp tal-Kitarri “Qlub Ferhana Fontanin” tal-parrocca mmexxija minn Sr Guza Cardona u wara ssir Festa Tfal, animat mil-magician Mr Remy u balloon modeling, loghob,  attivitajiet u party fuq iz-zuntier organizzata mil-parrocca bil-participazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana.

 

Il-Gimgha 5 ta’ Gunju:            Jum il-Fontanin 

Id-Disa’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

 

7:30am:      Adorazzjoni Ewkaristika.

 

8:30am        Mons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju

                     Minuri u wara ssir purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes lejn is-

                     Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

4:00pm:     Adorazzjoni għat-tfal.

6:30pm:     Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm:      Konċelebrazzjoni solenni minn Mons Ruzar Borg bis-sehem tal-Fontanin li jogħqodu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast John Galea.

7:45pm:     Ħrug tal-Istatwa Maestuża tal-Qalb ta’ Ġesù min niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm:      Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 6 ta’ Ġunju: Jum  ż- Żgħażagħ.

6:30pm:      Rużarju u Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm:      Konċelebrazzjoni mmexxija mill-Kappillan Kan. John Muscat animata mill-grupp tal-kitarri  “Qlub Ferħana Fontanin” tal-parroċċa. Mistednin dawk kollha li huma parti mil-organizzazzjoni tal-festa.

 

Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju: Solennita’ tal-Gisem u d-Demm ta’ Kristu (Corpus Christi)

 

10:30am:    Quddiesa solenni fi fiha l-Kappillan Kan John Muscat jamministra is-Sagrament tal-Ewkaristija, tal-Ewwel Tqarbina lic-ckejknin taghna, animata mil-grupp tal-kitarri “Qlub Ferhana Fontanin’.  Isir party ghat-tfal kollha tal-Precett u familijari nhar it-Tlieta 9 ta’ Gunju mil-5-7pm ghand Lucky Jacks fid-Downtown Hotel.

 

                   Fl-ahhar ta’ kull quddiesa, minflok il-barka tas-soltu, illum tinghata l-Barka Sagramentali Solenni.

                  

It-Tnejn 8 ta’ Ġunju:  Jum l-Abbatini.

 

6:30pm:      Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm:      Konċelebrazzjoni mmexxjia mill-Kappillan ta’ Kercem Kan Brian Mejlaq, Delegat tal-Isqof għall-Abbatini li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini il-ġodda.

8:00pm:     Bar - B- Q kbir u Entertainment b’risq il-festa fuq iz-zuntier.

 

 

It-Tlieta 9 ta’ Gunju:    L-Ewwel Jum tat-Tridu.  Jum il-Katekisti.

1-5:00pm   Gurnata ta’ ghoti tad-demm fl-Isptar Generali ta’ Ghawdex. Hudu ID Card.

6:45pm:     Rużarju.

7:00pm:      Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Gorg Vella, Vigarju parrokkjali, li fiha jippriedka Patri Michael Camilleri OP, Kappillan tal- Porto Salvo, il-Belt Valletta. Tinghat talba ghal-Katekisti. Wara il-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Mons Salv Tabone.  Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

 

 

L-Erbgha 10 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tat-Tridu u l-Ewwel Jum tal-Kwaranturi.                                               Jum L-Ghaqdiet.

6:45pm:     Rużarju.

7:00pm:     Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone, Jippriedka Patri Michael Camilleri OP. Kappillan tal-Porto Salvo, il-Belt Valletta. Tinghat it-talba ghal-membri tal-ghaqdiet fi hdan il-parrocca.  Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina.  Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

 

Il-Hamis 11 ta’ Ġunju:  It-Tielet Jum tat-Tridu u t-Tieni Jum tal-Kwaranturi.

Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu ghas-sacerdoti u Religuzi.

10-11am:    Adorazzjoni Ewkaristika animata mis-Socju Joe Fenech tal-Muzew.

6:45pm:      Rużarju

7:00pm:     Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina; jippriedka  Patri Michael Camilleri OP, Kappillan tal-Porto Salvo, il-Belt Valletta. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Ġorġ Vella.  Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

8:30pm:     Quddiesa ċċelebrata minn Mons Ruzar Borg u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li tagħlaq b’quddiesa f’nofsillejl li twassalna għas-Solennita’ Liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù.

 

 

Il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju: Solennita Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.

   Jum Dinji tal-Qdusija tas-Saċerdoti.

Qrar: Mill-5:30am sat-8:00am, Is-Saċerdot ikun disponibli kwarta qabel u kwarta wara kull quddiesa għal qrar. Matul il-ġurnata l-Kappillan ikun disponibbli ghal-qrar, imbagħad mis-6:00pm ‘l quddiem ikun hemm saċerdoti barranin għal-qrar.

Quddies:     Illum fil-quddies kollu 5:45am; 7:00am; 11:30am isir ħsieb qasir fuq il-Qalb ta’ Ġesù

 

7:30am:      Tibda ġurnata Adorazzjoni Solenni.

9:00am:      Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Iskola Primarja tal-Vajringa, (Years 4,5,6)

5:00pm:      Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-Djoċesi.

6:30pm:     Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mil-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Il-Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vucijiet “In Fractione Panis” kompożizzjoni u direzzjoni ta’ Mro Dr John Galea. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament Mqaddes mmexxija mil-Vigarju Generali tad-Djocesi il-Kan. Tarcies Camilleri. Matul il-purċissjoni jsiru diversi waqfiet li fihom tingħata l-Barka Sagramentali. Issir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Ġesù u jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa.

9:00pm:      Quddiesa u Kurunella.

 

9:30pm:     Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ minn Triq Għajn Tuta għal quddiem iz-zuntier minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù mat-toroq tal-parroċċa.

 

Is-Sibt 13 ta’ Gunju:  Lejliet il-Festa Titulari. Festa tal-Qalb bla Tebha ta’ Marija.     Jum l-Anzjani u l-Morda.

10:00am:    Konċelebrazzjoni mmexija minn Kan. Joe Cardona,  Kappillan tal-Isptar Ġeneral ta’ Għawdex li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Mistednin dawk il-morda jew anzjani tal-parroċċa li jistgħu jiġu l-knisja flimkien mar-residenti ta’ Sant’Anna mill-Isptar Ġenerali t’Għawdex u dawk  li huma fid-djar tal-Anzjani bħalma hi dik ta’ Pompej u oħrajn.  Trasport provdut u jkun hemm ners disponibbli. Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum.  Bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

6:30pm:     Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib Imqaddes, immexxija minn Mons Salv Tabone.  Kant tal-Antifona u l-Ewwel Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù.  Mistednin il-Kavallieri u d-Dami tal-Ordni  Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.

7:00pm:      Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg, Monsinjur

tal-Kattidral li fiha jippriedka fuq il-Qalb ta’ Gesu.

9:30pm:     Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda marċ minn Triq ta’ Mulejja għal Triq Sptar San Ġiljan għal Triq Santa Duminka,  Triq il-kappillan Ħili u Triq il-Għajn.  Hekk kif tasal quddiem il-knisja, għall-ħabta tal-11.30pm  l-istess banda ddoqq l-innu l-kbir tal-Qalb ta’ Ġesù.  Versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli.

12:00pm:   Titilfux wirja kolossali tal-logħob tan-nar tal-art mekkanizzat.

Il-Ħadd 14 ta’ Ġunju: Jum il-Festa Titulari tal-Parroċċa tal-Fontana.

                                      Jum il-Benefatturi Hajjin u Mejtin.

Quddies:  6:00am Il-Vig. Parrk. Dun Gorg Vella u 7:00am Mons S. Tabone

9:00am:      Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof tad-Djoċesi tagħna flimkien mal-Kappillan u l-eks-kappillani, Kleru u saċerdoti ħbieb tal-parroċċa.  L-Arcidjaknu tal-Kapitlu tal-Katidral, il-Monsinjur Giovanni B.  Gauci SThD, JCL jinseġ il-Paneġierku f’ġieħ il-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù. Mistiedna l-Kavallieri u Dami tal-Ordni Papali tas-Santu Sepulkru. F’dan il-Pontifikal Solenni, il-Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vuċijiet Fons Vitae, kompożizzjoni u direzzjoni tal-Mro Dr John Galea.

Quddies:    11:00am : Fr Charles Cini SDB, u 5:30pm Dun Manwel Cordina

6:30pm:     Kant tat-Tieni Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù mmexxija minn Mons  Giovanni Bosco Cremona, Monsinjur tal-Katidral.

7:30pm:      Ħruġ tal-Istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesù u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù.  Puċissjoni solenni mmexxija minn Monsinjur Giovanni Bosco Cremona , iben il-Parrocca tal-Qalb ta’Gesu, bis-sehem tal-banda  La Stella. Mistiedna l-Kavallieri  u d-Dami tal-Qabar ta’ Kristu.

8:00pm:     Il-Banda Santa Margerita V.M. ta’ Sannat tibda marċ minn Triq il-Kappillan Ħili għal quddiem il-knisja, fejn imbagħad l-istess banda tesegwixxi program mużikali fuq iz-zuntier sad-dħul tal-purċissjoni.

10:00pm:   Dħul tal-purċissjoni, Antifona u Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba.

10:30pm:   Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ brijuż li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Ġesù, jgħaddi għal-Triq il-Għajn u jieqaf quddiem il-Knisja.

 

Il-Hamis 18 ta’ Ġunju: 22Anniversarju tal-Inkorunazzjoni tal-Inkwadru Titulari.

6:30pm:      Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm:      Konċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr mmexxija minn Mons Ruzar Borg.

 

    

It-Tlieta 23 ta’ Ġunju:  25 Anniversarju mil-Ordinazzjoini ta’ Dun Gorg Bezzina

Pellegrinagg għall-parroċċa ta’ Burmarrad li hi ġemellata spiritwalment mall-parroċċa tagħna, fejn il-kappillan imexxi quddiesa ghal-festa tal-parroċċa tagħhom. Nitilqu mal-vapur tat-3:30pm.

V  I  V  A       I  L  -    Q  A  L  B    T  A’   Ġ  E  S  ù

In-nar tal-festa hu maħdum mil-kamra tan-nar Madonna tal-Virtu’, Gharb u ta’ Santa Maria tal-Mosta.

Nagħmlu appell biex ħadd ma jersaq lejn l-għelieqi minn fejn isir il-ħruq tan-nar, kemm fil-jiem tal-festa, kif ukoll l-għada tal-festa.

Matul iċ-celebrazzjonijiet tal-festa, l-orkestra u l-kor Chorus Urbanus ikunu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.

Opri godda Knisja/Dar parrokkjali

*Bieb gdid jaghti ghas-sagristija.

* Bieb fid-Dar parrokkjali.

* Purtieri homor bejn antiporta u bibien tal-knisja.

* Skirting fid-dar parrokkjali.

* Membrain fid-dar Parrokkjali.

* Tilari u zebgha ghat-twieqi ghad--dar parrokkjali.

* Banjar ta’ zewg kalcijiet,  censier u navetta bid-deheb u fidda.

* Karlotta ta’ Papa Frangisku.

* Skultura fil-gebel ghal-kappella ta’ San Mikiel.

* Twahhil ta’ pasta dekorattiva fil-Kappella ta’ San Mikeil.

* Gwardarobba Storage fis-sagristija.

            

                      ========================================

 

 

OPRI GODDA ARMAR TA' BARRA.

  • Zewg statwi godda tal-Qalb bla tebgha ta’ Marija u ta’ San Guzepp ta’ Qalb Safja ghal fuq iz- zuntier mahdumin minn Michael Camilleri Cauchi u ibnu Adonai Camilleri Cauchi.
  • Zewg Diademi godda ghal-Madonna u San Guzepp.
  • Tlett pavaljuni tad-drapp ghal Triq Kappillan Hili. Wiehed sfumat u mpitter minn Josef Camilleri. Disinn tal-Pavaljun ta' Joseph Cauchi.
  • Bandalora tad-drapp ghal quddiem il-knisja, sfumata minn Josef Camilleri. Zewg pitturi ta' Manuel Farrugia ghal mal- Bandalori. Disinn tal-Bandalora ta’ Manuel Farrugia.
  • Il-Pavaljun u l-bandalora gew mehjuta mid-dilettanti tal- armar.
  • Il-lanez tas-sopraporti tal-pavaljuni  gew mahdumin mid- dilettanti tal- armar.
  • Skultura ghall-pedistal wiehed fuq disinn ta' Manwel Grech. Xoghol tad-dilettanti tal-armar.
  • Restawr estensiv  ta' hames pedistalli. Xoghol tad-dilettanti tal-armar.
  • Restawr fuq il-bozoz tal-Bandalori tad-dawd. Xoghol tad-dilettanti tal-armar.
  • Induratura mill-gdid ta' wiehed mit-trofew ta' fuq iz-zuntier.  Xoghol tad-dilettanti tal-armar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ewwel Gimgha tal-Qalb ta Gesu


Nhar il-Gimgha 10 ta’ April nibdew l-Ewwel Gimgha mid-9 gimghat tal-Qalb ta’ Gesu bi preparazzjoni ghal festa. Ghandna il-pjacir u l-unur li nilqghu fostna ghac-celebrazzjoni tal-7pm lil Arcisqof Emeritu Mons Pawlu Cremona OP peress li din is-sena hi ddedikata ghar-Religjuzi u Erwieh ikkonsagrati. Nistedinkom biex naghtu merhba ‘l Arcisqof Cremona


Jum il-Konsagrazzjoni


Nhar id-29 ta’ Jannar, 1905, eghluq it-tnax-il sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla kien ser jahbat il-Hadd. Ghaldaqstant  sar sforz kbir minn Dun Guzepp, mill-poplu u mill-haddiema kollha halli l-knisja titlesta sa dakinhar. U rnexxielhom!

Is-Sibt, 24 ta’ Jannar, l-isqof Camilleri mexxa translazzjoni sollenni lejn l-oratorju fejn fuq l-artal espona r-relikwi ta’ San Alessandru, San Lucidu u San Massimu martri, relikwi li kellhom jindifnu fl-artal maggur. Beda mbaghad lejl ta’ talb, u minkejja li fil-ghaxija ghamlet halba silg, il-poplu kkonkorra bi hgaru. F’nofs il-lejl tkanta l-matutin tal-martit.

Ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni bdiet fis-sebgha ta’ filghodu u damet sejra sal-hdax nieqsa kwart. L-Isqof Camilleri l-ewwel dar mal-knisja minn barra u berikha, imbaghad dahal gewwa u kompla c-cerimonja sollenni bil-konsagrazzjoni tat-tnax-il salib u tal-artal maggur. Dritt wara qaddes ghall-ewwel darba fuq l-artal maggur Dun Guzepp Hili, li min dakinhar sar ufficjalment ir-Rettur tal-knisja. Kien hemm quddies iehor f’nofsinhar u fis-siegha.

Wara nofsinhar tkanta l-Ghasar bil-muzika u Dun Alfonz Hili ghamel priedka li fiha spejga c-cerimonja ta’ filghodu. Fit-tmiem il-Vigarju Generali ntona t-Te Deum u ta l-Barka Sagramentali. Stqarr wiehed li kien hemm: il-Knisja kien fiha ghaxqa u ghagbet lil kulhadd.

Fil-5 ta’ Frar, meta kellhom jigu fit-tmiem il-festi tal-Konsagrazzjoni. L-Isqof inzerta indispost u ghalhekk il-jum fethu b’quddiesa sollenni Dun Guzepp Grima, li allura kien Penitenzier il-Katidral u li kien hu l-ewwel li holom b’dik il-knisja. Wara sar l-eghluq tal-ezercizzi u l-ghotja tal-Barka Papali li saret b’delega minn Dun Guzepp Hili. Il-Kanonku Teologu Dun Alwig Vella mexxa mbaghad gurnata adorazzjoni. Fis-disgha, il-Kanonku Lettur Monsinjur Alfonz Hili, li allura kien sar ukoll segretarju tal-Isqof, iccelebra l-quddiesa kantata.

Sadattant, minkejja li kien ilu hafna li sebah, is-sema ddallam, nefah rih qawwi, u ghamlet maltempata qalila. Raghad u beraq, xita u silg, kulhadd beza’ li l-festi ser ikollhom jieqfu hemm. Izda ghall-hin tal-Ghasar, ix-xita waqfet u r-rih naqas hafna. U fl-erbgha, bl-iskantament ta’ kulhadd bdiet hierga l-purcissjoni sagramentali.

Hadu sehem il-fratellanzi kollha tar-Rabat, il-kleru regulari u sekulari, u folla kbira ta’ nies. Refa’ s-sagrament Monsinjur Hili, minflok l-Arcipriet tal-Katidral, Monsinjur Felic Refalo, li ma kienx jiflah. Fit-tmiem inghatat il-Barka Sagramentali.

Filghaxija, il-Banda La Stella ghamlet marc u programm minghajr ebda hlas. U fit-tmiem taw giggiforju mill-isbah. Iktar tard, b’tifkira tat-tqeghid tal-ewwel gebla u tal-festi tal-Konsagrazzjoni tqieghu zewg skrizzjonijiet wahda kull naha tal-bieb maggur.


Harga tal-Milied ghal Abbatini


 

 

 

 

 

 

 


Programm ghal-Festi tal-Milied


L-Erbgha 24 ta’ Dicembru

fil-5:30pm tohrog purcissjoni qasira bil-Bambin Gesu fost il-kant tal-Milied, u fis-6:00pm Quddiesa tal-Vgili
tal-Milied ghat-tfal u l-familji kollha li fiha nbierku l-Bambini u presepji taghkom. Priedka minn tfajjel. Fil-11:30pm Cantata mil-Kor Chorus Urbanus u wara f’Nofs il-Lejl, purcissjoni bil- Bambin fil-Knisja, Priedka minn tfajjel u Celebrazjoni Ewkaristika sollenni tal-Milied.


Il-Hamis 25 ta’ Diceembru:

Sollenita ta-Twelid tal-Mulej: Il-quddies ikun bhal Hadd. 6:00; 7:00; 8:30; u 10:30am u 4:30pm
Hinijiet tal-Qrar: L-Erbgha 24/12/14 mil-4:00 sa’6:00pm (D Frangisk); Il-Hamis 25/12/14  mit-3:30pm sal-4:30pm (D Frangisk) u Nofs siegha qabel kull quddiesa. Thallux ghalahhar. 

Il-Kappillan Dun John muscat flimkien mas-sacerdoti l-ohra u l-membri tal-kunsill parrokkjali jixtiequ milied hieni ta’ paci, hena u imhabba lil parrocca kollha tal-fontana.


Programm gdid fuq ir-Radju tal-parrocca


Kull nhar ta’ sibt mit-tlieta sal-erbgha li jgib l isem ta’ ‘Lehen il-Fontanin’ maghmul min zewg zaghzagh fontanin. Programm fejn ser naghtu harsa fuq x’jigri u niltaqghu ma’ personalitajiet li jifurmaw ir-rahal taghna. Ghalhekk int bhala persuna li taghmel parti minn din il-l komunita nistednuk tinghaqad maghna sabiex tkun taf aktar fuq il-funzjoni ta’ din il parrocca.


Sigra tal-Milied


Bhal kull sena is-sigra tal-Milied hdejn il-Kappella ta’ S Andrija tilqa donazzjonijiet ghal progetti ta’ Karita. Din is-sena se tkun b’risq il-missjonijiet ta’ Dun Marcell Portelli, mil-Fontana fil-Peru biex jghin lin-nisa mhux mizzewgin bit-trobbija tat-tfal taghhom. Ikollhom bzonn ta’ kura medika, hwejjeg u ikel ghat-uliedhom. Ghinu
kif tistghu.


Thank You


Il-Kappillan jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha voluntiera li b’xi mod jew iehor kellhom x’jaqsmu u taw se-hemhom fil-Bazaar, fil-Mini-Fiera, fl-Ikla, fil-hasil, fl-armar barra u gewwa tal-knisja, muzicisti u kanturi fil-Liturgija tal-festa ta’ Sant’Andrija. Grazzi hbieb , minghajr is-sagrificcju taghkom ma kienx ikollna festa hekk sabiha.


Programm tal-Festa f'gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieghda


 L-Erbgha    26 ta’ Novembru 2014

 L-Ewwel Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil                Sant’Andrija

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn  Mons Salv Tabone Jippriedka Dun Franklin Vella.

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija    Appostlu Barka Sagramentali

 Il-Hamis     27 ta’ Novembru 2014

 It-Tieni Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil  Sant’Andrija

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn  Dun Gorg Vella VP Jippriedka Dun Franklin Vella

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija  Appostlu Barka Sagramentali

 Il-Gimgha 28 ta’ Novembru 2014

 It-Tielet Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil  Sant’Andrija Appostlu

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Sol. mmexxija minn  Dun Manwel Cordina Jippriedka  Dun Franklin Vella

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Barka Sagramentali

 7:30pm      IKLA tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali.

 Is-Sibt: 29 ta’ Novembru 2014 

 Lejliet il-festa parrokjali

 9:00am      Quddiesa mmexxija mil-Kappillan Kan Dun John Muscat  ghat-tfal u l-adoloxxenti bis-sehem  tal-Grupp tal-kitarri:  “Qlub Ferhana Fontanin”.

 9:30am      Ftuh tal-Mini Fiera fic-centru Parrokkjali

 5:30pm      Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu Kant tal-Antifona u wara talb tal-Ewwel  Ghasar   Immexxi l-Kappillan Kan John Muscat u Kurunella

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg li fiha jinseg  omelija dwar il-  qaddis. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-ghodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna is-sajjieda ghawdxin.

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

 Il-Hadd 30 ta’ Novembru 2014    Festa Liturgika u Parrokjali

 Quddies bhas-soltu: 6:00am; 7:00am; 8:30am; 10:30am.

 3:15pm:     Ruzarju.Talb tat-Tieni Ghasar mmexxi minn Mons Ruzar Borg

 3:45pm:     Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech.Ghal din ic-celebrazzjoni huma  mistiedna l-Iskoccizi residenti  f’Ghawdex, peress li Sant’Andrija huwa l-Patrun ta’ l-Iskozja,                  dawk li jisimhom ghal Sant’Andrija u s- sajjieda Ghawdxin, kif  ukoll parruccani u membri tal-Kunsill  Lokali Hal-Luqa, Malta.

 4:45pm:     Hrug tal-Purcissjoni mmexxija minn Dun Franklin Vella bl- istatwa artistika u devota ta’  Sant’Andrija, xoghol tal- istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mil-Banda Santa                            Prekursur, Xewkija.Mad-dhul tal-purcissjoni titkanta l-antifona, Kurunella u tinghata il- Braka  Sagramentali. Wara il-Barka isir il-loghob tar-nar.

 Fil-Jiem tat-Tridu il-muzika tkun animata mil-orkrestrina “Qalb ta’ Gesu”.Lejliet u nhar il-festa jiehdu  sehem il-kor u l-orkestra ‘Stella Maris’ taht id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Peter Grech.

 In-nar tal-festa mahdum minn Jason Mifsud.

 It-Tnejn 1 ta’ Dicembru 2014, Jum Fontana fis-7pm fis-Sala tal-Komunita

 

      V  I  V  A     S A N T’  A N D R I JA    I T L O B    G H A L I N A


Ritratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.