Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Ewwel Gimgha tal-Qalb ta Gesu


Nhar il-Gimgha 10 ta’ April nibdew l-Ewwel Gimgha mid-9 gimghat tal-Qalb ta’ Gesu bi preparazzjoni ghal festa. Ghandna il-pjacir u l-unur li nilqghu fostna ghac-celebrazzjoni tal-7pm lil Arcisqof Emeritu Mons Pawlu Cremona OP peress li din is-sena hi ddedikata ghar-Religjuzi u Erwieh ikkonsagrati. Nistedinkom biex naghtu merhba ‘l Arcisqof Cremona


Jum il-Konsagrazzjoni


Nhar id-29 ta’ Jannar, 1905, eghluq it-tnax-il sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla kien ser jahbat il-Hadd. Ghaldaqstant  sar sforz kbir minn Dun Guzepp, mill-poplu u mill-haddiema kollha halli l-knisja titlesta sa dakinhar. U rnexxielhom!

Is-Sibt, 24 ta’ Jannar, l-isqof Camilleri mexxa translazzjoni sollenni lejn l-oratorju fejn fuq l-artal espona r-relikwi ta’ San Alessandru, San Lucidu u San Massimu martri, relikwi li kellhom jindifnu fl-artal maggur. Beda mbaghad lejl ta’ talb, u minkejja li fil-ghaxija ghamlet halba silg, il-poplu kkonkorra bi hgaru. F’nofs il-lejl tkanta l-matutin tal-martit.

Ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni bdiet fis-sebgha ta’ filghodu u damet sejra sal-hdax nieqsa kwart. L-Isqof Camilleri l-ewwel dar mal-knisja minn barra u berikha, imbaghad dahal gewwa u kompla c-cerimonja sollenni bil-konsagrazzjoni tat-tnax-il salib u tal-artal maggur. Dritt wara qaddes ghall-ewwel darba fuq l-artal maggur Dun Guzepp Hili, li min dakinhar sar ufficjalment ir-Rettur tal-knisja. Kien hemm quddies iehor f’nofsinhar u fis-siegha.

Wara nofsinhar tkanta l-Ghasar bil-muzika u Dun Alfonz Hili ghamel priedka li fiha spejga c-cerimonja ta’ filghodu. Fit-tmiem il-Vigarju Generali ntona t-Te Deum u ta l-Barka Sagramentali. Stqarr wiehed li kien hemm: il-Knisja kien fiha ghaxqa u ghagbet lil kulhadd.

Fil-5 ta’ Frar, meta kellhom jigu fit-tmiem il-festi tal-Konsagrazzjoni. L-Isqof inzerta indispost u ghalhekk il-jum fethu b’quddiesa sollenni Dun Guzepp Grima, li allura kien Penitenzier il-Katidral u li kien hu l-ewwel li holom b’dik il-knisja. Wara sar l-eghluq tal-ezercizzi u l-ghotja tal-Barka Papali li saret b’delega minn Dun Guzepp Hili. Il-Kanonku Teologu Dun Alwig Vella mexxa mbaghad gurnata adorazzjoni. Fis-disgha, il-Kanonku Lettur Monsinjur Alfonz Hili, li allura kien sar ukoll segretarju tal-Isqof, iccelebra l-quddiesa kantata.

Sadattant, minkejja li kien ilu hafna li sebah, is-sema ddallam, nefah rih qawwi, u ghamlet maltempata qalila. Raghad u beraq, xita u silg, kulhadd beza’ li l-festi ser ikollhom jieqfu hemm. Izda ghall-hin tal-Ghasar, ix-xita waqfet u r-rih naqas hafna. U fl-erbgha, bl-iskantament ta’ kulhadd bdiet hierga l-purcissjoni sagramentali.

Hadu sehem il-fratellanzi kollha tar-Rabat, il-kleru regulari u sekulari, u folla kbira ta’ nies. Refa’ s-sagrament Monsinjur Hili, minflok l-Arcipriet tal-Katidral, Monsinjur Felic Refalo, li ma kienx jiflah. Fit-tmiem inghatat il-Barka Sagramentali.

Filghaxija, il-Banda La Stella ghamlet marc u programm minghajr ebda hlas. U fit-tmiem taw giggiforju mill-isbah. Iktar tard, b’tifkira tat-tqeghid tal-ewwel gebla u tal-festi tal-Konsagrazzjoni tqieghu zewg skrizzjonijiet wahda kull naha tal-bieb maggur.


Harga tal-Milied ghal Abbatini


 

 

 

 

 

 

 


Programm ghal-Festi tal-Milied


L-Erbgha 24 ta’ Dicembru

fil-5:30pm tohrog purcissjoni qasira bil-Bambin Gesu fost il-kant tal-Milied, u fis-6:00pm Quddiesa tal-Vgili
tal-Milied ghat-tfal u l-familji kollha li fiha nbierku l-Bambini u presepji taghkom. Priedka minn tfajjel. Fil-11:30pm Cantata mil-Kor Chorus Urbanus u wara f’Nofs il-Lejl, purcissjoni bil- Bambin fil-Knisja, Priedka minn tfajjel u Celebrazjoni Ewkaristika sollenni tal-Milied.


Il-Hamis 25 ta’ Diceembru:

Sollenita ta-Twelid tal-Mulej: Il-quddies ikun bhal Hadd. 6:00; 7:00; 8:30; u 10:30am u 4:30pm
Hinijiet tal-Qrar: L-Erbgha 24/12/14 mil-4:00 sa’6:00pm (D Frangisk); Il-Hamis 25/12/14  mit-3:30pm sal-4:30pm (D Frangisk) u Nofs siegha qabel kull quddiesa. Thallux ghalahhar. 

Il-Kappillan Dun John muscat flimkien mas-sacerdoti l-ohra u l-membri tal-kunsill parrokkjali jixtiequ milied hieni ta’ paci, hena u imhabba lil parrocca kollha tal-fontana.


Programm gdid fuq ir-Radju tal-parrocca


Kull nhar ta’ sibt mit-tlieta sal-erbgha li jgib l isem ta’ ‘Lehen il-Fontanin’ maghmul min zewg zaghzagh fontanin. Programm fejn ser naghtu harsa fuq x’jigri u niltaqghu ma’ personalitajiet li jifurmaw ir-rahal taghna. Ghalhekk int bhala persuna li taghmel parti minn din il-l komunita nistednuk tinghaqad maghna sabiex tkun taf aktar fuq il-funzjoni ta’ din il parrocca.


Sigra tal-Milied


Bhal kull sena is-sigra tal-Milied hdejn il-Kappella ta’ S Andrija tilqa donazzjonijiet ghal progetti ta’ Karita. Din is-sena se tkun b’risq il-missjonijiet ta’ Dun Marcell Portelli, mil-Fontana fil-Peru biex jghin lin-nisa mhux mizzewgin bit-trobbija tat-tfal taghhom. Ikollhom bzonn ta’ kura medika, hwejjeg u ikel ghat-uliedhom. Ghinu
kif tistghu.


Thank You


Il-Kappillan jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha voluntiera li b’xi mod jew iehor kellhom x’jaqsmu u taw se-hemhom fil-Bazaar, fil-Mini-Fiera, fl-Ikla, fil-hasil, fl-armar barra u gewwa tal-knisja, muzicisti u kanturi fil-Liturgija tal-festa ta’ Sant’Andrija. Grazzi hbieb , minghajr is-sagrificcju taghkom ma kienx ikollna festa hekk sabiha.


Programm tal-Festa f'gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieghda


 L-Erbgha    26 ta’ Novembru 2014

 L-Ewwel Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil                Sant’Andrija

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn  Mons Salv Tabone Jippriedka Dun Franklin Vella.

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija    Appostlu Barka Sagramentali

 Il-Hamis     27 ta’ Novembru 2014

 It-Tieni Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil  Sant’Andrija

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn  Dun Gorg Vella VP Jippriedka Dun Franklin Vella

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija  Appostlu Barka Sagramentali

 Il-Gimgha 28 ta’ Novembru 2014

 It-Tielet Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil  Sant’Andrija Appostlu

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Sol. mmexxija minn  Dun Manwel Cordina Jippriedka  Dun Franklin Vella

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Barka Sagramentali

 7:30pm      IKLA tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali.

 Is-Sibt: 29 ta’ Novembru 2014 

 Lejliet il-festa parrokjali

 9:00am      Quddiesa mmexxija mil-Kappillan Kan Dun John Muscat  ghat-tfal u l-adoloxxenti bis-sehem  tal-Grupp tal-kitarri:  “Qlub Ferhana Fontanin”.

 9:30am      Ftuh tal-Mini Fiera fic-centru Parrokkjali

 5:30pm      Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu Kant tal-Antifona u wara talb tal-Ewwel  Ghasar   Immexxi l-Kappillan Kan John Muscat u Kurunella

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg li fiha jinseg  omelija dwar il-  qaddis. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-ghodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna is-sajjieda ghawdxin.

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

 Il-Hadd 30 ta’ Novembru 2014    Festa Liturgika u Parrokjali

 Quddies bhas-soltu: 6:00am; 7:00am; 8:30am; 10:30am.

 3:15pm:     Ruzarju.Talb tat-Tieni Ghasar mmexxi minn Mons Ruzar Borg

 3:45pm:     Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech.Ghal din ic-celebrazzjoni huma  mistiedna l-Iskoccizi residenti  f’Ghawdex, peress li Sant’Andrija huwa l-Patrun ta’ l-Iskozja,                  dawk li jisimhom ghal Sant’Andrija u s- sajjieda Ghawdxin, kif  ukoll parruccani u membri tal-Kunsill  Lokali Hal-Luqa, Malta.

 4:45pm:     Hrug tal-Purcissjoni mmexxija minn Dun Franklin Vella bl- istatwa artistika u devota ta’  Sant’Andrija, xoghol tal- istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mil-Banda Santa                            Prekursur, Xewkija.Mad-dhul tal-purcissjoni titkanta l-antifona, Kurunella u tinghata il- Braka  Sagramentali. Wara il-Barka isir il-loghob tar-nar.

 Fil-Jiem tat-Tridu il-muzika tkun animata mil-orkrestrina “Qalb ta’ Gesu”.Lejliet u nhar il-festa jiehdu  sehem il-kor u l-orkestra ‘Stella Maris’ taht id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Peter Grech.

 In-nar tal-festa mahdum minn Jason Mifsud.

 It-Tnejn 1 ta’ Dicembru 2014, Jum Fontana fis-7pm fis-Sala tal-Komunita

 

      V  I  V  A     S A N T’  A N D R I JA    I T L O B    G H A L I N A


Ritratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.


Harga fil-Qbajjar ghal-Grupp tal-Kitarri Qlub Ferhana


 


Live - in ghall-Abbatini


 

 

 

 

 

 


Harga ghal-Abbatini fil-Swimming Pool