Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Jum il-Konsagrazzjoni


Nhar id-29 ta’ Jannar, 1905, eghluq it-tnax-il sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla kien ser jahbat il-Hadd. Ghaldaqstant  sar sforz kbir minn Dun Guzepp, mill-poplu u mill-haddiema kollha halli l-knisja titlesta sa dakinhar. U rnexxielhom!

Is-Sibt, 24 ta’ Jannar, l-isqof Camilleri mexxa translazzjoni sollenni lejn l-oratorju fejn fuq l-artal espona r-relikwi ta’ San Alessandru, San Lucidu u San Massimu martri, relikwi li kellhom jindifnu fl-artal maggur. Beda mbaghad lejl ta’ talb, u minkejja li fil-ghaxija ghamlet halba silg, il-poplu kkonkorra bi hgaru. F’nofs il-lejl tkanta l-matutin tal-martit.

Ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni bdiet fis-sebgha ta’ filghodu u damet sejra sal-hdax nieqsa kwart. L-Isqof Camilleri l-ewwel dar mal-knisja minn barra u berikha, imbaghad dahal gewwa u kompla c-cerimonja sollenni bil-konsagrazzjoni tat-tnax-il salib u tal-artal maggur. Dritt wara qaddes ghall-ewwel darba fuq l-artal maggur Dun Guzepp Hili, li min dakinhar sar ufficjalment ir-Rettur tal-knisja. Kien hemm quddies iehor f’nofsinhar u fis-siegha.

Wara nofsinhar tkanta l-Ghasar bil-muzika u Dun Alfonz Hili ghamel priedka li fiha spejga c-cerimonja ta’ filghodu. Fit-tmiem il-Vigarju Generali ntona t-Te Deum u ta l-Barka Sagramentali. Stqarr wiehed li kien hemm: il-Knisja kien fiha ghaxqa u ghagbet lil kulhadd.

Fil-5 ta’ Frar, meta kellhom jigu fit-tmiem il-festi tal-Konsagrazzjoni. L-Isqof inzerta indispost u ghalhekk il-jum fethu b’quddiesa sollenni Dun Guzepp Grima, li allura kien Penitenzier il-Katidral u li kien hu l-ewwel li holom b’dik il-knisja. Wara sar l-eghluq tal-ezercizzi u l-ghotja tal-Barka Papali li saret b’delega minn Dun Guzepp Hili. Il-Kanonku Teologu Dun Alwig Vella mexxa mbaghad gurnata adorazzjoni. Fis-disgha, il-Kanonku Lettur Monsinjur Alfonz Hili, li allura kien sar ukoll segretarju tal-Isqof, iccelebra l-quddiesa kantata.

Sadattant, minkejja li kien ilu hafna li sebah, is-sema ddallam, nefah rih qawwi, u ghamlet maltempata qalila. Raghad u beraq, xita u silg, kulhadd beza’ li l-festi ser ikollhom jieqfu hemm. Izda ghall-hin tal-Ghasar, ix-xita waqfet u r-rih naqas hafna. U fl-erbgha, bl-iskantament ta’ kulhadd bdiet hierga l-purcissjoni sagramentali.

Hadu sehem il-fratellanzi kollha tar-Rabat, il-kleru regulari u sekulari, u folla kbira ta’ nies. Refa’ s-sagrament Monsinjur Hili, minflok l-Arcipriet tal-Katidral, Monsinjur Felic Refalo, li ma kienx jiflah. Fit-tmiem inghatat il-Barka Sagramentali.

Filghaxija, il-Banda La Stella ghamlet marc u programm minghajr ebda hlas. U fit-tmiem taw giggiforju mill-isbah. Iktar tard, b’tifkira tat-tqeghid tal-ewwel gebla u tal-festi tal-Konsagrazzjoni tqieghu zewg skrizzjonijiet wahda kull naha tal-bieb maggur.


Harga tal-Milied ghal Abbatini


 

 

 

 

 

 

 


Programm ghal-Festi tal-Milied


L-Erbgha 24 ta’ Dicembru

fil-5:30pm tohrog purcissjoni qasira bil-Bambin Gesu fost il-kant tal-Milied, u fis-6:00pm Quddiesa tal-Vgili
tal-Milied ghat-tfal u l-familji kollha li fiha nbierku l-Bambini u presepji taghkom. Priedka minn tfajjel. Fil-11:30pm Cantata mil-Kor Chorus Urbanus u wara f’Nofs il-Lejl, purcissjoni bil- Bambin fil-Knisja, Priedka minn tfajjel u Celebrazjoni Ewkaristika sollenni tal-Milied.


Il-Hamis 25 ta’ Diceembru:

Sollenita ta-Twelid tal-Mulej: Il-quddies ikun bhal Hadd. 6:00; 7:00; 8:30; u 10:30am u 4:30pm
Hinijiet tal-Qrar: L-Erbgha 24/12/14 mil-4:00 sa’6:00pm (D Frangisk); Il-Hamis 25/12/14  mit-3:30pm sal-4:30pm (D Frangisk) u Nofs siegha qabel kull quddiesa. Thallux ghalahhar. 

Il-Kappillan Dun John muscat flimkien mas-sacerdoti l-ohra u l-membri tal-kunsill parrokkjali jixtiequ milied hieni ta’ paci, hena u imhabba lil parrocca kollha tal-fontana.


Programm gdid fuq ir-Radju tal-parrocca


Kull nhar ta’ sibt mit-tlieta sal-erbgha li jgib l isem ta’ ‘Lehen il-Fontanin’ maghmul min zewg zaghzagh fontanin. Programm fejn ser naghtu harsa fuq x’jigri u niltaqghu ma’ personalitajiet li jifurmaw ir-rahal taghna. Ghalhekk int bhala persuna li taghmel parti minn din il-l komunita nistednuk tinghaqad maghna sabiex tkun taf aktar fuq il-funzjoni ta’ din il parrocca.


Sigra tal-Milied


Bhal kull sena is-sigra tal-Milied hdejn il-Kappella ta’ S Andrija tilqa donazzjonijiet ghal progetti ta’ Karita. Din is-sena se tkun b’risq il-missjonijiet ta’ Dun Marcell Portelli, mil-Fontana fil-Peru biex jghin lin-nisa mhux mizzewgin bit-trobbija tat-tfal taghhom. Ikollhom bzonn ta’ kura medika, hwejjeg u ikel ghat-uliedhom. Ghinu
kif tistghu.


Thank You


Il-Kappillan jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha voluntiera li b’xi mod jew iehor kellhom x’jaqsmu u taw se-hemhom fil-Bazaar, fil-Mini-Fiera, fl-Ikla, fil-hasil, fl-armar barra u gewwa tal-knisja, muzicisti u kanturi fil-Liturgija tal-festa ta’ Sant’Andrija. Grazzi hbieb , minghajr is-sagrificcju taghkom ma kienx ikollna festa hekk sabiha.


Programm tal-Festa f'gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieghda


 L-Erbgha    26 ta’ Novembru 2014

 L-Ewwel Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil                Sant’Andrija

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn  Mons Salv Tabone Jippriedka Dun Franklin Vella.

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija    Appostlu Barka Sagramentali

 Il-Hamis     27 ta’ Novembru 2014

 It-Tieni Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil  Sant’Andrija

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn  Dun Gorg Vella VP Jippriedka Dun Franklin Vella

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija  Appostlu Barka Sagramentali

 Il-Gimgha 28 ta’ Novembru 2014

 It-Tielet Jum tat-Tridu

 5:30pm      Talba tar-Ruzarju. Kurunella lil  Sant’Andrija Appostlu

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Sol. mmexxija minn  Dun Manwel Cordina Jippriedka  Dun Franklin Vella

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Barka Sagramentali

 7:30pm      IKLA tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali.

 Is-Sibt: 29 ta’ Novembru 2014 

 Lejliet il-festa parrokjali

 9:00am      Quddiesa mmexxija mil-Kappillan Kan Dun John Muscat  ghat-tfal u l-adoloxxenti bis-sehem  tal-Grupp tal-kitarri:  “Qlub Ferhana Fontanin”.

 9:30am      Ftuh tal-Mini Fiera fic-centru Parrokkjali

 5:30pm      Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu Kant tal-Antifona u wara talb tal-Ewwel  Ghasar   Immexxi l-Kappillan Kan John Muscat u Kurunella

 6:00pm      Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg li fiha jinseg  omelija dwar il-  qaddis. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-ghodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna is-sajjieda ghawdxin.

 7:00pm      Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

 Il-Hadd 30 ta’ Novembru 2014    Festa Liturgika u Parrokjali

 Quddies bhas-soltu: 6:00am; 7:00am; 8:30am; 10:30am.

 3:15pm:     Ruzarju.Talb tat-Tieni Ghasar mmexxi minn Mons Ruzar Borg

 3:45pm:     Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech.Ghal din ic-celebrazzjoni huma  mistiedna l-Iskoccizi residenti  f’Ghawdex, peress li Sant’Andrija huwa l-Patrun ta’ l-Iskozja,                  dawk li jisimhom ghal Sant’Andrija u s- sajjieda Ghawdxin, kif  ukoll parruccani u membri tal-Kunsill  Lokali Hal-Luqa, Malta.

 4:45pm:     Hrug tal-Purcissjoni mmexxija minn Dun Franklin Vella bl- istatwa artistika u devota ta’  Sant’Andrija, xoghol tal- istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mil-Banda Santa                            Prekursur, Xewkija.Mad-dhul tal-purcissjoni titkanta l-antifona, Kurunella u tinghata il- Braka  Sagramentali. Wara il-Barka isir il-loghob tar-nar.

 Fil-Jiem tat-Tridu il-muzika tkun animata mil-orkrestrina “Qalb ta’ Gesu”.Lejliet u nhar il-festa jiehdu  sehem il-kor u l-orkestra ‘Stella Maris’ taht id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Peter Grech.

 In-nar tal-festa mahdum minn Jason Mifsud.

 It-Tnejn 1 ta’ Dicembru 2014, Jum Fontana fis-7pm fis-Sala tal-Komunita

 

      V  I  V  A     S A N T’  A N D R I JA    I T L O B    G H A L I N A


Ritratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.


Harga fil-Qbajjar ghal-Grupp tal-Kitarri Qlub Ferhana


 


Live - in ghall-Abbatini


 

 

 

 

 

 


Harga ghal-Abbatini fil-Swimming Pool


 

 

 


Mons Isqof Mario Grech imexxi siegha Adorazzjoni flimkien mas-Sacerdoti kollha tad-Djocesi


 

 

 


21 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari

Il-Kwadru Titulari tal-Qalb ta Gesu fis-Santwarju taghna

Il-kwadru titulari tal-Qalb ta Gesu tpitter mill-famuz pittur

Malti Giuseppe Cali ( 1846  -  1930 ). Kien ordnat fl-1902 u tlesta f'nofs is-sena 1904. Sewa s-somma ta hamsa u ghoxrin lira li thallset minn certa karmena Agius minn tas-Sliema minnhabba d-devozzjoni kbira li kellha lejn il-Qalb ta' Gesu.

il-figura dominanti ta' Gesu b'id wahda tipponta 'l fuq lejn is-sema u b'id l-ohra turi l-Qalb Imqaddsa tieghu, tokkupa l-parti centrali tal-kwadru. Gesu b'mantar ikhal. Dawn iz-zewg kuluri jikkumplimentaw hafna vizwalment u ghalhekk awtomatikament mill-ewwel jigbdu l-ghajn. Bis-sahha ta' dijagonali skemati minn Cali, li jibdew mill-id merfugha ta Kristu u jibqghu nezlin mal-piegi tal-mantar ta Gesu, ghajnejna dritt imorru fuq sieq il-leminija ta' Gesu li tindika ghajn ta ilma hierga minn taht din is-sieq. Din l-ghajn tirrapprezenta l-ghajn tal-ilma tas-salvazzjoni jew l-ilma tal-grazzja li jekk ma nehdux minnu ma nistghux niksbu l-hajja ta dejjem 9 infatti hemm il-kliem fons Vitea - jigifieri Ghajn tal-hajja - miktuba biex isahhu dak li qeghdin nghidu 0. Fuq in-naha tal-lemin-isfel tal-kwadru jidhru xi persuni li kollhom ferhana jimlew l-ilma mill-ghajn tas-salvazzjoni ( Is. 12, 3 ). Ta min jiftakar hawnhekk il-kliem li Kristu qal lis-Samaritana ...min jixrob mill-ilma li naghtih jien qatt izjed ma jkun bil-ghatx. L-ilma li naghtih jien isir fih ghajn tal-Ilma li jwassal sal-hajja ta dejjem. 9 Gw. 4, 14 ). Ghalhekk it-tema li Cali  qed iwasslilna permezz tal-pittura ghandha messagg teologiku qawwi u profond. Ta min jghid ukoll li t-tema tal-ghajn tirrelata hafna jew tirreferi ghall-isem tar-rahal fontana li hu derivat  mill-prezenza ta nixxiegha t'ilma ( il-ghajn il-Kbira ) li hemm fic-centru tal-villagg. unfatti l-isem originali tar-rahal hu Triq il-Ghajn.

Fuq in-naha tax-xelug ta Kristu hemm anglu jzonn l-arma t'ghawdex u jidher li qed jindika lil Kristu biex li din il-gzira hu jzommha dejjem f'qalbu. L-anglu tan-naha tal-lemin ta' Kristu jidher qed izomm il-mantar tal-imghallem Divin, waqt fl-istess hin qed ikennen it-trirenju, simbolu tal-Vigarju ta Kristu fuq l-art, il-Papa. It-tliet figura li jidhru taht dan l-anglu jidhru li qed jixorbu jew jittalbu l-ilma tal-hajja minghand Kristu. Dawn il-figuri flimkien mal-angli jiffurmaw cirku li jdur madwar kristu, li hu c-centru tal-attenzjoni. Ic-cirku jew il-forma ovali jirrepeti ruhu f'imkejjem ohra tal-kwadru; fl-iskutella li qed izzomm f'idha wahda mill-figuri, fl-arma ovali li qed izomm wiehed mill-angli u fis-sema miftuh f'forma ovali wara l-figura ta Kristu. Din ir-repetizzjoni tohloq sens t'armonija u unita.

Jidher li Cali uza skema ta kulur ibbazata fuq erba kuluri principali: l-ahmar, l-orangjo, l-ikhal u l-ahdar.

 

 

 

 

 


BBQ b'risq il-festa fuq iz-zuntier


 

 

 


Opri godda fil-knisja u barra


Opri Godda tal-Knisja

 • Tlestiet minn kollox il-Kappella ta Sant Andrija mil-iskultura, dekorazzjoni u induratura mir-Sur Joseph Sagona u diversi pittura mil-hajja tal-appostlu tas-sajjieda mill-Kav. Pawlu Camilleri Cauchi.
 • Sopra Legio ghal taht il-Lezzjonarju ghall-Kwaranturi.
 • Tapit ahmar ghal kuljum ghal artal mejda.
 • Induratura bil-fidda ta zewg Kurcifissi tal-Fratellanza.
 • Induratura bil-fidda ta' zewg akkolti ghall-festa.
 • Restawr ta Kurcifiss.
 • Titranga kamra adattata ghall-qrar.
 • Saru zewg toilets godda hdejn is-Sagristija.
 • Ritratti / portraits ta zewg eks -kappillani Dun Lino Vella u Dun Joe Bajada.

 

     Opri Godda Barra

 • Zewg Bnadar godda ghal fuq il-bejt tal-knisja moghtija u mahduma minn Toni Mercieca u George Sacco Xerri.
 • Pavaljun tad-drapp minn sett ta disgha ghal Triq il-Kappillan Hili. Disinn ta Joseph Cauchi, sfumar ta Josef Camilleri. Hjata mid-dilettanti tal-armar.
 • Bandalora tad-drqpp minn sett ta erbgha ghal quddiem il-knisja. Disinn u pittrura ta Manwel Farrugia, sfumar ta Josef Camilleri.
 • Erba antarjoli tal-injam.
 • Zewg pavaljuni tad-dawl. Disinn ta Joseph Cauchi xoghol mid-dilettanti tal-armar.
 • Sfumar minn Josef Camilleri ta tliet pavaljuni tad-drapp ghal Triq Sptar San Giljan.
 • Sitt Raggieri u Qlub disinn ta James Azzopardi ghal Triq il-Ghajn.
 • Irhamar ta zewg pedistalli u skultura, disinn ta Manwel Grech. Xoghol mid-dilettanti tal-Armar.
 • Erbatax-il sopraporta ghall-bandalori, disinn ta Joseph Cauchi.
 • Restawr ta zewg pelandri.
 • Logo tad-dilettanti tal-armar, disinn ta George James Cutajar Zahra.
 • Manutenzjoni ta anterjoli u fistuni tad-dawl.

Id-Dilettanti tal-armar jixtiequ jirringrazzjaw lill-benefatturi kollha.

                    

 


Programm tal-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta Gesu Inkurunat

Parrocca Santwarju Fontana Ghawdex 5 - 29 ta Gunju 2014

Il-Hamis 5 ta Gunju

8.30am Mons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa ghall-istudenti tas-Seminarju Minuri u wara ssir purcissjoni bis-Sagrament Imqaddes lejn is-Seminarju tal-Qalb ta Gesu.

Il-Gimgha 6 ta Gunju Jum il-Fontanin  

Is-Seba Gimgha tal-Qalb ta Gesu u l-Ewwel Gimgha tax-Xahar

7.30am Adorazzjoni Ewkaristika.        

4.00pm Adorazzjoni ghat-Tfal.  

6.30pm Ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.    

7.00pm Koncelebrazzjoni solenni minn Mons Ruzar Borg bis-sehem tal-Fontanin li joqoghdu barra mill-parrocca, animata mill-kor Chorus Urbanus taht it-tmexxija tas-Surmast John Galea.                            

7.45pm Hruq tal-Istatwa Maestuza tal-Qalb ta Gesu min-nicca waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-gemgha. Wara bibita ghal kulhadd fuq iz-zuntier.                    

9.00pm Quddiesa. 

 Is-Sibt 7 ta Gunju Jum l-Adoloxxenti u z-Zghazagh

 6.30pm Ruzarju u Kurunella u Barka Sagramentali.

 7.00pm Koncelebrazzjoni mmexxija mill-Kappillan Kan. John Muscat  animata mill-grupp tal-kitarri Qlub Ferhana Fontanin tal-parrocca.  Mistednin dawk kollha li huma parti mill-organizzazzjoni tal-festa.

Il-Hadd 8 ta Gunju Jum it-Tfal tal-Parrocca

Quddies 6.00am; 7.00am; 8.30am; 10.30am.

4.30pm Quddiesa mmexxija min Dun Micheal Said, Kappillan tal-Munxar.

5.30pm Festa Tfal fuq iz-Zuntier organizzata mill-parrocca bil-partecipazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana.

It-Tnejn 9 ta Gunju Jum l-Abbatini

6.30pm Ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7.00pm Koncelebrazzjoni mmexxija mill-Kappillan ta Kercem Kan Brian Mejlaq, Delegat tal-Isqof ghall-Abbatini li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini l-godda.

It-Tlieta 10 ta Gunju Jum il-Familja

6.30pm Ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7.00pm Koncelebrazzjoni mmexxija mill-kappillan Dun John Musact li ghaliha huma mistiedna b'mod specjali dawk li qed ihejju ruhhom ghaz-zewg ( gharejjes ) u dawk il-koppji li din is-sena qeghdin jiccelebraw il-25, 30, 30, 50 il-sena anniversarju miz-zwieg taghhkom. Huma jgeddu l-weghdiet taghhom u tinghata tifkira.

8.00pm BBQ b'risq il-festa fuq iz-zuntier.

L-Erbgha 11 ta Gunju L-Ewwel Jum tat-Tridu 

6.45pm Ruzarju

7.00pm Koncelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Gorg Vella, Vigarju parrokkjali. Jippriedka Mons Joseph Sultana, Arcipriet tal-Kollegjata Bazilka tal-Gharb. Wara l-koncelebrazzjoni tinghad il-Kurunella , titkanta l-Antifona u tinghata l-Barka Sagramentali minn Mons Salv Tabone. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

Il--Hamis 12 ta Gunju It-Tieni Jum tat-Tridu

6.45pm Ruzarju.

7.00pm Koncelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone, Jippriedka Mons Joseph Sultana, Arcipriet tal-Kollegjata Bazilka tal-Gharb. Wara l-Koncelebrazzjoni tinghad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tinghata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina. Ikanta il-Kor Chours Urbanus.

Il-Gimgha 13 ta Gunju It-Tielet Jum tat-Tridu ( it-tmien Gimgha )

6.45pm Ruzarju.

7.00pm Koncelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina, jippriedka Mons Josep Sultana Arcipiet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb. wara l-koncelebrazzjoni tinghad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tinghata l-Barka Sagramentali minn Dun Gorg Vella. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

9.00pm Quddiesa.

9.30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marc minn Triq Ghajn Tuta ghal quddiem iz-zuntier minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta Gesu mat-Toroq tal-parrocca.

Is-Sibt 14 ta Gunju Lejlet il-Festa Titulari Jum l-Anzjani u l-Morda 

10.00am Koncelebrazzjoni solenni mmexxija min Kan. Joe Cardona, Kappillan tal-Isptar general ta' Ghawdex li fiha jigi amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda. Mistednin dawk il-morda jew anzjani tal-parrocca li jistghu jigu l-knisja flimkien mar-residenti ta San Anna mill-isptar Generali tGhawdex u dawk li huma fid-djar tal-Anzjani bhalma hi dik ta Pompej u ohrajn. trasport Provdut u jkun hemm ners disponibbli. Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum. Bibita ghal kulhadd fuq iz-zuntier.

6.30pm Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib Imqaddes, immexxija minn Mons Salv Tabone. Kant tal-Antifona u l-Ewwel Ghasar tal-Festa tal-Qalb ta Gesu. Mistednin il-Kavallieri u d-Dami tal-Ordni Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.

7.00pm Koncelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg, Monsinjur tal-Kattidral.

9.30pm Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda Marc minn Triq ta Mulejja ghal Triq Sptar San Giljan ghal Triq Santa Duminka, Triq il-Kappillan Hili i Triq il-Ghajn. Hekk kif tasal quddiem il-knisja, ghall-habta tal-11.00pm l-istess banda ddoqq l-innu l-kbir tal-Qalb ta Gesu. Versi ta Patri Akkursju Xerri OFM u muzika ta Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli.

11.30pm Titilfux wirja Kolossali tl-loghob tan-nar tal-art mekkanizzat.

 Il-Hadd 15 ta Gunju Jum il-Festa Titulari tal-Parrocca tal-Fontana

Quddies; 6.00am, 7.00am

9.00am koncelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, isqof tad-Djocesi taghna flimkien mal-eks-kappillani, Kleru u sacerdoti hbieb tal-parrocca. Mons Isqof jinseg il-Panegierku f'gieh il-Qalb Mqaddsa ta Gesu. Mistiedna l-kavallieri u Dami tal-Ordni Papali tas-Santu Sepulkru. F'dan il-Pontifikal solenni, il-Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b'erba vucijiet Fons Vitea, Kompozizzjoni u direzzjoni tal-Mrp Dr John Galea.

Quddiesa 11.30am u 5.30pm

6.30pm kant tat-Tieni Ghasar tal-Festa tal-Qalb ta Gesu mmexxija minn Mons Ruzar Borg.

7.30pm Hrug tal-istatwa devota tal-Qalb ta Gesu u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta Gesu. Purcissjoni solenni mmexxija mill-kappillan tal-Parrocca l-Kan John Muscat bis-sehem tal-banda La Stella. Mistiedna l-Kavallieri u d-Dami tal-Qabar ta Kristu.

8.00pm il-Banda Santa Margerita V.M ta Sannat tibda marc minn Triq il-Kappillan Hili ghal quddiem il-knisja, fejn imbaghad l-istess banda tesegwixxi programm muzikali fuq iz-zuntier sad-dhul tal-purcissjoni.

10.00pm Dhul tal-purcissjoni Antifona u Barka Sagramentali.

10.30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marc Brijuz li jitlaq minn Triq il-Qalb ta Gesu, jghaddi ghal Triq il-Ghajn u jieqaf quddiem il-Knisja.

l-erbgha 18 ta Gunju 21 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari.

6.30pm ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7.00pm Koncelebrazzjoni ta' Radd il-Hajr mmexxija mill-kappillan.

8.00pm Wine and Pizza Party ghal kulhadd ta wara l-Festa fuq iz-zuntier.

Il-Gimgha 20 ta Gunju Id-Disa Gimgha tal-Qalb ta Gesu 

7.30am Adorazzjoni Solenni.

4.00pm Adorazzjoni ghat-tfal.

7.00pm Koncelebrazzjoni pontifikali li fiha l-Isqof Mario Grech jamministra s-sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti tal-parrocca taghna.

Il-Hadd 22 ta Gunju Solennita tal-Gisem u d-Demm ta Kristu ( Corpus Christi )

10.30am Koncelebrazzjoni li fija l-Kappillan jamministra s-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina lic-ckejknin tal-parrocca taghna. Fl-ahhar ta kull quddiesa llum tinghata l-Barka Sagramentali Solenni

It-Tnejn 23 ta Gunju Jum il-Vokazzjonijiet

Nitolbu ghas-Sacerdoti u Religjuzi.

It-Tlieta 24 ta Gunju Jum il-Benefatturi

Nitolbu ghal dawk hajjin u mejtin.

L-Erbgha Jum tal-Kwaranturi Mqaddsa. Jum il-Katekisti

7.00pm Koncelebrazzjoni Solenni li fiha jippriedka Mons Lawrenz Sciberras. Monsinjur tal-Katidral u nitolbu b'mod specjali ghall-genituri u Katekisti.

Il-Hamis 26 ta Gunju It-Tieni Jum tat-Tridu tal-Kwaranturi. Jum l-Ghaqdiet

7.00pm Koncelebrazzjoni Solenni li fiha Mons Lawrenz Sciberras jippriedka fuq l-Ewkaristija u tinghad talba ghall-membri tal-ghaqdiet fi hdan il-parrocca.

8.30pm Quddiesa ccelebrata minn Mons Ruzar Borg u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li taghlaq b'quddiesa f'nofsillejl li twassalna ghas-solennita Liturgika tal-Qalb ta Gesu.

Il-Gimgha 27 ta Gunju Solennita Liturgika tal-Qalb Mqaddsa ta Gesu Jum Dinji tal-Qdusija tas-Sacerdoti.

Qrar mill-5.30am  sat-8.00am, is-Sacerdot ikun disponibbli kwarta qabel u kwarta wara kull quddiesa ghall-qrar. Matul il-gurnata l-kappillan ikun disponibbli, imbaghad mis-6.00pm 'l quddiem ikun hemm sacerdot barranin ghall-qrar.

Quddies llum fil-quddies kollu 5.45am; 6.30am; 7.00am; 11.30am isir hsieb qasir fuq il-Qalb ta Gesu

7.30am Tibda Gurnata Adorazzjoni Solenni

9.00am Pellegrinagg mit-Tfal tal-Iskola Primarja tal-Vajringa ( Years 4, 5, 6 )

5.00pm Mons Isqof Mario Grec Imexxi Siegha Adorazzjoni flimkien mas-sacerdoti kollha tad-Djocesi

6.30pm koncelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Il-Chorus urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b'erba vucijiet In Fractione Panis Kompozizzjoni u direzzjoni ta Mro Dr John Galea. Wara c-celebrazzjoni tohrog il-Purcissjoni bis-sagrament Mqaddes mmexxija minn Mons Lawrenz Sciberras. Matul il-Purcissjoni jsiru diversi waqfiet li fihom tinghata l-Barka Sagramentali. issir il-Konsagrazzjoni tal-Familji lill-Qalb ta Gesu u jitkanta t-Te Deum f'gheluq il-kwaranturi Mqaddsa

9.00pm Quddiesa.

Is-Sibt 28 ta Guju Il-Qalb bla Tebgha ta Marija

Pellegrinagg ghall-parrocca ta Burmarrad li hi gemellata spiritwalment mal-parrocca taghna, fejn il-kappillan imexxi t-translazzjoni tal-Festa tal-Parrocca taghhom. nitilqu mal-vapur tat-3.30pm.

Il-Hadd 29 ta Gunju

10.30am Quddiesa ta Radd il-Hajr mmexxija mill-Kappilan kan John Muscat u wara jsir id-dhul tal-Istatwa tal-Qalb ta Gesu fin-Nicca.

NOTA; Lejlet il-festa l-innu jibda fil-11pm u n-nar fil-11.30pm ghal din is-sena biss peress li se jkun hemm il-World cup.

In-Nar tal-Festa hu mahdum minn Jason Muscat tal-15 August Fireworks Factory, u St Joseph Fireworks Factory ta Hal Ghaxaq u Santa Marija Fireworks Factory tal-Qrendi.

Naghmlu appell biex hadd ma jersaq lejn l-ghelieqi minn fejn isir il-hruq tan0nar, kemm fil-jiem tal-festa kif ukoll l-ghada tal-festa.

Matul ic-Celebrazzjoni tal-festa, l-orkestra u l-kor Chorus Urbanus ikunu taht id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.

 

 

 

 

 

 

 


Iz-Zewg Lunetti tan-Nava ta' Sant Indrija