Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet. Imbagħad fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament. Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.

Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.

 Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.

Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Navża li wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

Qrar: It-Tlieta 5pm-6pm; il-Ħamis 4pm-6pm; il-Ġimgħa 10am-12pm u 2pm-3pm; is-Sibt 10am-12pm.


Dramm is-Seba' KelmietPurċissjoni tad-DuluriEżercizzi ta' Żgħażagħ


 


Eżercizzi ta' KulħaddPurċissjoni tar-RedenturEzercizzi ghal-KulhaddEzercizzi tat-TfalL-Adolexxenti taghna marru jghinu fil-Car Wash b'risq il-Missjoni tal-GuatemalaQuddiesa b'suffragju ghal ruh tal-ex Kappillan taghna Dun Lino Vella 

 


ritratti tal-carnival Party tat-tfalB'niket inhabbru l-Mewt tal- Ex Kappillan taghna dun Lino Vella

Ghada s-Sibt ser isir il-funeral Dun Lino Vella fis-Santwarju Parrokkjali ta Kercem. l-quddiesa li ser titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech ser tibda fit-3p.m.

Dun Lino Vella ( 1961 - 2017)

It-tmien Kappillan tal-Fontana huwa Dun Lino Vella. Twieled fl-1 ta' Gunju 1961 bin Louis u Carmen inwielda Micallef.

Attenda l-iskoa tas-Sorijiet Karmelitani u l-iskola primarja ta' Kercem, u wara l-iskola sekondarja Ninu Cremona fir-Rabat, f'Settembru 1978 beda l-formazzjoni ghas-sacerdozju fis-Seminarju tal-Qalb ta' Gesu. Bejn l-1982-1983, matul is-sena intermedjarja wettaq xoghol ta' gwida fil-katakombi ta' San Bastjan f'Ruma. Gie ordnat sacerdot fit-28 ta' Gunju 1986.

Lura f'Ghawdex, Dun Lino hadem principalment fil-qasam edukattiv fis-Seminarju Minuri ta' Ghawdex. Matul dawn is-snin ghallem diveri suggetti u kien jaghmel parti mit-tmexxija tal-istess skola. ghal xi zmien kien responsabbli miz-zghazagh fil-parrocca ta' Kercem. Kien ukoll direttur spiritwali tal-Ghaqda Muzikali San Girgor ta' Kercem.

Fis-17 ta' Settembru 2007 l-Isqof ta' Ghawdex Mario Grech hatar lil Dun Lino bhala t-tmien kappillan tal-parrocca tal-Fontana. Ha l-pussess fit-18 ta' Novembru tal-istess sena.

mill-ewwel beda jippjana kif ghandu jahdem ghall-gid tal-parruccani minghajr ebda distinzjoni. Beda jahseb kif ser jorganizza l-hidma pastorali, u jigbed lill-poplu lejn il-Qalb ta' Gesu. Beda jghallem permezz tax-xandir tta' Alla, organizza l-festa ta' Sant Andrija u l-festi tal-Milied. kompla l-hidma tieghu b'hegga sakemm giet marda fuqhu tant li kellu jieqaf minn kappillan. Irrezenja minn kappillan b'mod ufficjali f'Novembru tal-2008.

L-iskrittura tghidilna: Dan ghandhom tkun tafu, huti gheziez: li quddiem il-Mulej jum wiehed hu bhal elf sena, u elf sena bhal jum wiehed ( 2 Pt 3,8 ). U dan nistghu napplikawh ghall-parrokkat ta' Dun Lino. Dan l-ahhar kien jaghmel parti mill-istaff tas-Seminarju Minuri ta' Ghawdex.

 


Jum il-Kongrazzjoni tal-Knisja taghnaKonsagrazzjoni tal-Knisja taghna


Nhar is -Sibt 28 ta’ Jannar 2017 ikollna l- 1 Għasar fil-5.30pm u quddiesa.

Il- Ħadd 29 ta’ Jannar 2017 ‘Jum il- Konsagrazzjoni’ jkollna it- 2 Għasar fil- 4:00pm, Barka Sagramentali u Quddiesa Solenni fis - 4:30pm. Din hija ġurnata mportanti għall- Parroċċa tagħna li qisha l- Magħmudija tal- Komunità Nisranija fil - Fontana. Inħeġġukom biex tattendu.


Orarju tal-Quddiesa fil-Parrocca taghnaMilied Ħieni u Qaddis


Għeżież, fil-Milied Ġesu joffrilna mirakli ta' fejqan, paċi interjuri u konsolazzjoni jekk aħna nersqu lejH b'fidi u fiduċja, il-Milied hu Alla jiltaqa' mal-bniedem. Nixtieqilkom li Ġesu jitwieled f'qalbkom u jġibilkom Ferħ, Għaqda, Paċi u Imħabba illum u dejjem.
 
Il-Kappillan Dun John Muscat
 
 
Dear friends,
Christmas means that Jesus still offers us gentle miracles of healing, interior peace and consolation, if only we approach him with trusting faith. Christmas is God's  encounter with his people. Wishing you Joy, Unity, Peace and Love today and always. Blessed Christmas.
 
Fr John Muscat (Parish Priest)

Awguri u Grazzi


Nifirhu lil Mons Lawrenz Xerri mil Qala li illum 16 ta' Dicembru ha jigi moghti "Gieh il Qala" f'ceremonja fil-Kunsill Lokali tal-Qala ghal-hidma tieghu fil-rahal ghal bosta snin. Mons Xerri kien Kappillan hawn il Fontana u jibqa imfakkar billi kien hu li n-navi tal-Knisja imbnew fi zmienu. Minn qalbna il-Kappillan Dun John Muscat u parruccani jifirhulu u nawgurawlu.


Programm tal-Milied 2016


Novena mil-15 sa 23 ta’ Dicembru fil-quddiesa tas 6pm u tal-Hadd fl-4:30pm

Is-Sibt 24 ta’ Dicembru: Lejliet il_Milied

5:30pm  Purcissjoni qasira bil-Bambin mit-tfal.

6:00pm  Quddiesa ghal-famija u tfal kollha

11:30pm  Cantata u Uffuccju tal-Qari.

Nofs il-Lejl;     Purcissjoini qasira fil-knisja bix-xbieha tal-Bambin u thabbira tal-Milied. Koncelebrazzjoni Solenni u Priedka tat-tfajjel.

Il-Hadd 25 ta’ Dicembru;  Jum il-Milied

Quddies:   6am;   7am;   8;30am;   10;30am     4:30pm Quddiesa bil-priedka tat-tfajjel.

Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

26 ta’ Dicembru; it-Tnejn

Mit-3;30pm sas 6pm gejjin il-gurija ghal Kompitizzjoni tal-presepji u twieqi.

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta: Party Voluntiera  7pm Sala Parrokkjali

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta Harga Adolexxenti/Kitarri    Malta

30 ta’ Dicembru:       Il-Gimgha Ikal tal Parrocca 7;30pm, Cima Restaurant

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt:            Party Tfal kollha 9;3am-12 Noon Sala Parrkj.

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt Harga Abbatini 10am-2pm Nadur/Xaghra/Marsalforn

31 ta’Dicembru          Is-Sibt Gurnata Adorazzjoni mil-Gruppi

31 ta’ Dicembru         Is-Sibt 6pm Koncelebrazzjon Solenni Te Deum (Chorus Urbanus)

1 ta’Jannar 2017       Quddies bhal-Hadd


Kunċert bl-OrgniProgramm tal-festa f'gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieda


Il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2016.    

7:00pm         Kunċert bl-Orgni u Klarinet fil-Knisja. Yfynke Hoogeveen u Erwin Wiersinga  (Nethderlands)  sponsorjat mill-Uffiċċju tal-Kultura għal Għawdex u mil-Malta International Organ Festival.

L-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2016 : L-Ewwel Jum tat-Tridu

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm         Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone. Jippriedka Dun Geoffrey  G. Attard M.Th., M.Lit, għalliem is-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 1 u 2.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

Il-Ħamis 24 ta’ Novembru 2016: It-Tieni Jum tat-Tridu

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm         Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina. Jippriedka Dun Geoffrey Attard, għalliem is-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 3 u 4.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Appostlu. Barka Sagramentali.      

Il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2016 : It-Tielet Jum tat-Tridu

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm         Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella VP. Jippriedka Dun Geoffrey Attard, għalliem is-Seminarju Minuri bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 5 u 6.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

7:30pm         Ftuħ tal-Mini Fiera fiċ-Ċentru Parrokkjali.

                    IKLA tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali.

Is-Sibt 26 ta’ Novembru 2016 : Lejliet il-Festa Parrokkjali

9:00am         Quddiesa mmexxija mill-Kappillan Kan Dun John Muscat għat-tfal u l- adoloxxenti bis-sehem tal-Grupp tal-kitarri: “Qlub Ferħana Fontanin”.

5:30pm         Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm         Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu u kant tal-Innu.             Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Rużar Borg  b’Għasar integrat, li fiha jinseġ  omelija dwar l-Appostlu Sant’ Andrija. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-għodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna is-sajjieda Għawdxin.

7:00pm         Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

7:15pm         Serata ta’ Mużika, Kant, Kummiedji u play qasira mtellgħa mill-Kummissjoni  Żgħażagħ Fontana bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana għal kulħadd fis-sala tal-Komunità. Wara jkun hemm resfreshments.

Il-Ħadd 27 ta’ Novembru 2016    Festa  Parrokkjali

Quddies bħas-soltu: 6:00am; 7:00am; 8:30am; 10:30am.

3:15pm:       Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

3:45pm:       Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech li fih jagħmel

omelija dwar l-Appostlu Andrija. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna l-Iskoċċizi  residenti f’Għawdex,  St Andrew’s Church for the Scots (Malta) dawk li jisimhom għal Sant’Andrija u s-sajjieda Għawdxin, membri tal-Kunsill Lokali tal-Fontana, Kappillan,Parruċċani u Kunsill Lokali Ħal-Luqa, u Ċentru Pastorali Sant’Andrija  tal-Mosta, Malta.  Jipparteċipaw it-tfal tad-Duttrina. 

4:45pm:        Ħruġ tal-Purċissjoni mmexxija minn Dun Geoffrey Attard bl-istatwa artistika u devota ta’ Sant’Andrija, xogħol tal-istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mill-Banda Santa Margerita ta’ Sannat. Mad-dħul tal-purċissjoni, logħob tan-nar sinkronizzat mal-mużika u wara titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali. Wara l-Barka jkun hemm  il-logħob tan-nar tal-art u Refreshments fis-Sala Parrokkjali.

L-Erbgħa 30 ta’ Novembru 2016 - Festa  Liturġika   Quddiesa fis-6.00pm.

Il-Ħamis 1 ta’ Diċembru 2016 - Jum Fontana fis-7.00pm fis-Sala tal-Komunita’

 

≈  S A N T’ A N D R I JA   I T L O B    G Ħ A L I NA  ≈

  • Fil-jiem tat-Tridu l-mużika tkun animata mil-orkestrina “Qalb ta’ Ġesu” tal-parroċċa tagħna. Lejliet il-Festa ddoqq Ermeline Dingli. Nhar il-festa jieħdu sehem il-kor u l-orkestra “Stella Maris” taħt id-direzzjoni tal-Maestro Carmel Peter Grech.
  • In-nar tal-festa hu maħdum mill-membri tal-Għaqda tan-nar Fontana, fil-kamra tan-nar “Madonna tal-Virtu” u l-Għaqda “Qalb ta’ Ġesù - Fontana Brothers fireworks”.

 

 


Tifkira tal-Erwieh KollhaPellegrinagg/ Tour ghal-LourdesVestizzjoni tal-Abbatini l-Ġodda


 


Serata Mużiko-Letterarja u Inawgurazzjoni tal-Kappella ta’ San Mikiel


 


Festa TfalPellegrinaġġ għall-Parroċċa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija ta’ BurmarradParty flimkien tat-Tfal tal-PrecettSiegha Adorazzjoni mas-Sacerdoti kollha tad-DjocesiMons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa ghall-Istudenti tas-Seminarju MinuriRitratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.